Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odpowiedział OPZZ na apel w sprawie uzyskania przez PGE S.A. koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew. Pismo w tej sprawie publikujemy poniżej. Niestety pismo niewiele wnosi do sprawy. Nadal nie ma pewności, czy wniosek o wydanie koncesji zostanie pozytywnie rozpatrzony. Pracownicy kopalni i elektrowni Bełchatów przez ostatnie lata byli zapewniani, że do końca 2019 roku zakład górniczy uzyska koncesję na wydobycie węgla, dlatego brak decyzji w tej sprawie zwiększa niepokój społeczny. Wyrazem niezadowolenia z prowadzonej przez rząd polityki była zorganizowana 3 lipca br., przed budynkiem Polskiej Grupy Energetycznej w Bełchatowie, pikieta. Związki zawodowe OPZZ ostrzegają, że to pierwszy, ale nie ostatni protest. 

(nq)

Ogólnopolskie Porozumienie

Związków Zawodowych

Pojawiające się w ostatnim czasie informacje medialne, dotyczące uzyskania koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew, mimo szeroko dystrybuowanych informacji na ten temat nadal zawierają wiele nieścisłości i błędnych danych. Zarząd PGE ma pełną świadomość tego, jak ważny jest to temat dla pracowników kopalni i elektrowni w Bełchatowie, ale też dla całego regionu i lokalnej społeczności. Dlatego raz jeszcze chcemy podkreślić to, co wielokrotnie komunikowaliśmy podczas spotkań z przedstawicielami Strony Społecznej. Proces uzyskiwania koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew jest realizowany jak wiele innych procesów wynikających z opcji strategicznych Grupy Kapitałowej PGE. Samo uzyskanie koncesji nie będzie tożsame z rozpoczęciem inwestycji. Jej realizacja zależeć będzie w głównej mierze od otoczenia regulacyjnego w Kraju i w Unii Europejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że powstanie nowej odkrywki warunkuje przyszłość bełchatowskiego kompleksu energetycznego. Znajdująca się w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie Elektrownia Bełchatów jest niezwykle istotna jest dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Moc zainstalowana pracujących tu bloków energetycznych wynosi 5298 MW i stanowi niemal 22 proc. mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej. Prąd z Bełchatowa trafia do co piątego polskiego gniazdka.

Starania o uzyskanie koncesji na wydobycie węgla ze złoża w Złoczewie rozpoczęły się 13 lat temu. Prace są kontynuowane z pełnym zaangażowaniem Spółki, bowiem podchodzimy do tematu nowej odkrywki z pełną odpowiedzialnością. Projekt Złoczew jest analizowany z perspektywy obaw i nadziei społecznych, z perspektywy potencjalnych korzyści ekonomicznych i strat, a także z perspektywy bezpieczeństwa i stabilności energetycznej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału źródeł odnawialnych i potencjału paliw konwencjonalnych.

Zgodnie z planami sprzed ponad 13 lat, nowa kopalnia miałaby przedłużyć pracę Elektrowni Bełchatów. Istniejąca tu infrastruktura techniczna, w tym wyprowadzenie mocy, są unikatowe na skalę całego kraju. Nie da się więc zaprzeczyć, że to właśnie bełchatowski kompleks wydobywczo-energetyczny jest fundamentem bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W latach 2013-2015 sporządzony został projekt zagospodarowania złoża oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W 2015 roku projekt uzyskał pozytywną opinię Okręgowego Urzędu Górniczego, a w marcu 2018 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Ponadto dokonano zmian dokumentów planistycznych gmin z rejonu Złoczewa do zamierzeń inwestycyjnych. W listopadzie 2018 r. w Ministerstwie Środowiska nasza Spółka złożyła wniosek o wydanie koncesji. Proces jest skomplikowany, a tempo przechodzenia w kolejne jego fazy często niezależne od nas. Uzyskanie koncesji pierwotnie planowane było na trzeci kwartał 2018 roku, jednak biorąc pod uwagę skomplikowany charakter sprawy, a także pracę organów administracyjno-sądowych w warunkach epidemii koronawirusa termin wydania decyzji się wydłużył. Dodatkowo musimy zmagać się z protestami organizacji ekologicznych, przeciwnych jakiejkolwiek dalszej działalności kompleksu bełchatowskiego, które to organizacje składają odwołania uprawnionych stron. Mowa tu w szczególności o sprzeciwie Fundacji Greenpeace Polska oraz Fundacji Client Earth „Prawnicy dla Ziemi”, które w kwietniu 2018 roku odwołały się od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. We wrześniu 2018 roku PGE GiEK wystąpiła do RDOŚ w Łodzi o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności przedmiotowej decyzji. Sprawę rozpatrywał również Wojewódzki Sąd Administracyjny, który podtrzymał rozstrzygnięcie GDOŚ w przedmiocie zażalenia na postanowienie o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Od tego wyroku WSA, strona wniosła skargę kasacyjną do NSA. Jednocześnie, należy zauważyć, że o skomplikowanym przebiegu sprawy świadczą kolejne dwie skargi kasacyjne. Pierwsza dotyczy uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie i złożona została 28 stycznia 2019 r. do NSA na wyrok WSA w Łodzi o nieważności uchwały Rady Miejskiej Złoczew w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Druga skarga kasacyjna została złożona 17 lutego 2020 r. przez przedstawiciela stowarzyszenia „Nie dla Odkrywki Złoczew” w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek.

Jak zatem widać proces uzyskania koncesji jest wielowątkowy. Warto przypomnieć, że uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla z Pola Szczerców również było dla spółki wyzwaniem. Tam uchwała o budowie odkrywki została podjęta w 1979 roku, a koncesję uzyskano w dopiero w 1997.

W tych staraniach Zarząd PGE liczy na wsparcie i konstruktywną, merytoryczną współpracę z przedstawicielami działających w GK PGE Związków Zawodowych. Działania podejmowane przez Stronę Pracodawców PGE GiEK S.A. w zakresie budowania relacji stron dialogu społecznego w trudnym okresie pandemii, należy traktować jako podyktowane dążeniem do umacniania standardów dialogu społecznego, zgodnie z którymi Spółka współpracuje z partnerem społecznym we wszelkich kwestiach istotnych z punktu widzenia Załogi. Zarząd PGE GiEK S.A. w dobrej wierze prowadzi rozmowy ze Związkami Zawodowymi budując prawidłowe relacje, konsultując sprawy ważne dla Spółki, pracodawców, pracowników i organizacji związkowych.

Dowodem naszego podejścia są systematycznie organizowane spotkania strony społecznej oraz Pracowników z Zarządem Spółki PGE GiEK. Takie spotkania do tej pory zorganizowane zostały w 5 oddziałach PGE GiEK, w tym w największych, czyli bełchatowskim i turoszowskim kompleksach energetycznych, a kolejne odbędą się w najbliższych tygodniach w elektrowniach w Opolu i Rybniku. Podczas spotkań Pracownicy i Strona Społeczna mieli możliwość zadania Zarządowi PGE GiEK i Kadrze Menadżerskiej dowolnego pytania i uzyskania na nie natychmiastowej odpowiedzi. Zależy nam aby wszyscy Pracownicy byli na bieżąco informowani o planowanych działaniach w ramach Grupy PGE a dzięki takim spotkaniom mają informacje z pierwszej ręki. Ponadto w ostatnich tygodniach w PGE GiEK wprowadzono dodatkowe narzędzia komunikacyjne, a wśród nich Drzwi Otwarte Prezesa Zarządu PGE GIEK, które mają formułę bezpośrednich spotkań Pracownika z Prezes Spółki, Informator PGE GiEK, który w cyklu codziennym rozsyłany jest do Pracowników w celu przekazywania najważniejszych informacji, czat z Prezesem Zarządu PGE GiEK, którego pierwsza edycja zaplanowana jest na drugą połowę lipca br.

Przy prowadzeniu naszej działalności i podejmowaniu kluczowych decyzji bardzo istotny jest dla nas Partner Społeczny. Sercem tej firmy są Pracownicy, dlatego podejmujemy działania mające na celu stały dostęp i wymianę informacji.

Dziękujemy naszym Partnerom Społecznym za dotychczasową współpracę i pozostajemy z przekonaniem, że nadal będziemy mogli wspólnie działać na rzecz dalszego rozwoju i przyszłości Spółki, zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników a także umocnienia pozycji lidera Grupy Kapitałowej PGE w polskiej branży energetycznej.

Prezes Zarządu

Wojciech Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu

Ryszard Wasiłek