17 grudnia 2019 roku pod przewodnictwem Pani Wiesławy Janczak odbyło się posiedzenie Rady OPZZ województwa lubelskiego. W czasie spotkania zostało przeprowadzone szkolenie przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Panią Beatę Muciek.

Szkolenie dotyczyło:

 • Warunków nabywania prawa do emerytur wcześniejszych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych , w szczególności z art. 184 ustawy emerytalnej, z art. 29,32 ustawy emerytalnej.
 • Warunków prawa do emerytury powszechnej dla ur. po 31.12.1948 oraz sposobu jej naliczania.
 • Warunków prawa do rekompensaty dla ur. po 31.12.1948 r. jako dodatku do kapitału początkowego będącego częścią składową obliczania emerytury powszechnej.
 • Zasad obliczania emerytur według dotychczasowych i nowych zreformowanych zasad oraz sposobu ich dokumentowania.
 • Ogólne warunki ustalania i przeliczania kapitału początkowego z uwzględnieniem zmian w przepisach / okres opieki nad dziećmi jako składkowy, okres studiów ograniczony do 1/3 okresów składkowych przypadających na dzień zgłoszenia wniosku o emeryturę powszechną, proporcjonalne ustalenie miesięcy ubezpieczenia przy ustalaniu podstawy wymiaru kapitału początkowego.
 • Warunków przeliczania emerytur zgodnie a art.110 i 110a ustawy emerytalnej.
 • Warunków nabywania prawa do emerytury z art.55 i 55 a dla urodzonych przed 01.01.1949 r. kontynuujących ubezpieczenie emerytalne po osiągnięciu wieku emerytalnego.

W drugiej części spotkania Przewodnicząca Rady Pani Wiesława Janczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego IV kadencja 2019r.

W trakcie kadencji Pana Przemysława Czarnka, przewodniczącego Rady od 29 stycznia 2019 r. , odbyło się 25 posiedzeń.

Prezydium WRDS obradowało 8 razy i przyjęło 1 uchwałę. Odbyło się 9 posiedzeń plenarnych, na których przyjęto 6 stanowisk, 14 uchwał i 1 opinię. W posiedzeniach Rady poza jej członkami brali udział w roli gości i doradców reprezentanci niemal wszystkich środowisk życia społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny, przedstawiciele władz, szefowie instytucji. W tym samym czasie zostały zwołane: 3 posiedzenia SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL, 3, 1 posiedzenie SZR ds. Gospodarki , Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDSWL.

Tematami którymi zajmowała się WRDS WL były:

 • Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty dla województwa lubelskiego.
 • Zamówienia publiczne a partnerzy społeczni w województwie lubelskim.
 • Warunki pracy i płacy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego jako wyznacznik bezpiecznego funkcjonowania podmiotów leczniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek, położnych oraz opieki psychiatrycznej.
 • Sytuacja energetyki lubelskiej – zmiany dotyczące systemu Centralnej Dyspozycji Mocy w PGE Dystrybucja S.A oraz proces tworzenia ‘Planu dla Lubelszczyzny”.
 • Zasady rozdysponowania dodatkowych środków finansowych przez Lubelski |Oddział Wojewódzki NFZ dla podmiotów leczniczych w woj. lubelskim, priorytety w zakresie zwiększenia finansowania świadczeń. Istotne obszary problemowe, mogące zagrażać bezpieczeństwu.
 • Analiza aktualnej sytuacji Zakładów Azotowych „Puławy” w kontekście funkcjonowania Grupy Azoty.
 • Ocena realizacji tworzenia sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim oraz opieki nocnej i świątecznej.

Następnie zostały omówione bieżące tematy dotyczące Rady OPZZ województwa lubelskiego. Członkowie Rady podjęli temat pozyskania większej liczby członków organizacji już istniejących oraz pozyskiwanie nowych organizacji w poczet członków OPZZ.

RW OPZZ