17 października odbyły się się warsztaty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przed XXV posiedzeniem Komitetu Monitorującego PO WER. W spotkaniu ze strony OPZZ uczestniczył Zygmunt Mierzejewski

W trakcie warsztatów omówione zostały następujące fiszki:

Fiszka konkursu "Akademia Menadżera MMŚP 2" oraz Fiszka konkursu "Kompetencje dla sektorów".

W działaniu - Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach i celu -Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne uruchomiony zostanie konkurs: Akademia Menadżera MMŚP 2 który ma doprowadzić do Zwiększania zdolności adaptacyjnych MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi (typ 1).

W projekcie wsparcie udzielane przedsiębiorcom lub ich pracownikom polega na:

1. refundacji analizy potrzeb rozwojowych MMŚP, o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą, oraz opartej na niej analizy potrzeb rozwojowych kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Wybór usługodawcy analizy potrzeb rozwojowych następuje za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy wsparciu wnioskodawcy lub partnera (o ile występuje). Wykonawcą usługi nie może być wnioskodawca lub partner (o ile występuje);

2. refundacji usług rozwojowych dla kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analiz z punktu 1). Wybór usługodawcy następuje za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy wsparciu wnioskodawcy lub partnera (o ile występuje). Wykonawcą usługi nie może być wnioskodawca lub partner (o ile występuje).

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów mających na celu podnoszenie kompetencji osób dorosłych w miejscu pracy wskazuje, że projekty edukacyjne są najbardziej efektywne wtedy, gdy ich rezultaty mogą zostać spożytkowane bezpośrednio po zakończeniu usługi. Aby temu sprostać, usługa rozwojowa musi być adekwatna do zidentyfikowanych luk kompetencyjnych pracownika/przedsiębiorcy i osadzona w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa i danego miejsca pracy. Z tego względu usługę edukacyjną powinna poprzedzać diagnoza potrzeb przedsiębiorcy i kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Diagnoza przedsiębiorcy musi spełniać standardy określone przez IOK w Regulaminie konkursu. Jeśli przedsiębiorca na etapie aplikowania o środki będzie posiadać diagnozę, ale nie będzie ona spełniała warunków IOK, to konieczne będzie jej uzupełnienie lub przeprowadzenie na nowo.

Refundowane w ramach projektu usługi rozwojowe będą prowadziły do nabycia kompetencji określonych w opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.Wybór wykonawcy usług za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych zapewni podejście popytowe do dystrybucji środków projektu. Ograniczenie dotyczące braku możliwości świadczenia usług przez Wnioskodawcę lub partnera (o ile występuje) ma na celu wyeliminowanie możliwego konfliktu interesów pomiędzy wnioskodawcą albo partnerami a usługodawcami.

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekty zakładają osiągnięcie następujących minimalnych poziomów wskaźników produktu i rezultatu określonych dla konkursu:

a)Makroregion nr 1 (Województwo: kujawsko-pomorskie; podlaskie; pomorskie; warmińsko-mazurskie) minimalna wartość wskaźnika produktu 667,

b) Makroregion nr 2 (Województwo: lubelskie; mazowieckie) minimalna wartość wskaźnika produktu 910,

c) Makroregion nr 3 (Województwo: małopolskie; podkarpackie; świętokrzyskie) minimalna wartość wskaźnika produktu 630,

d) Makroregion nr 4 (Województwo: łódzkie; opolskie; śląskie) minimalna wartość wskaźnika produktu 750,

e) Makroregion nr 5 (Województwo dolnośląskie; lubuskie; zachodnio-pomorskie; wielkopolskie) minimalna wartość wskaźnika produktu 1043.

Wskaźnik rezultatu w projekcie powinien wynosić co najmniej 90% wskaźnika produktu.

Średni koszt wsparcia w ramach projektu przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 13 999,75 zł.

Do dofinansowania zostanie wybranych 5 projektów, po jednym na każdy Makroregion.

Podczas dyskusji partnerzy społeczni zwrócili uwagę na wiele nie doprecyzowanych zapisów oraz na wątpliwości co do Sektorowych Rad Kompetencyjnych i ich rekomendacji, roli operatora i wpływu Rady na jego decyzje. ( system kontroli aktualności rekomendacji i zmian) Uwagi zostaną uwzględnione w nowej wersji fiszki projektowej , która zostanie umieszczona w bazie wiedzy.

Kompetencje dla sektorów

Nabór w ramach konkursu będzie prowadzony w rundach z określonym terminem składania wniosków dla każdej rundy konkursowej. Wsparcie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw działających w sektorach, w których funkcjonują rady ds. kompetencji, wybrane w konkursie realizowanym przez IOK w ramach działania 2.12 typ 1b PO WER, powołane zgodnie z art. 4 e ust. 5 ustawy o utworzeniu PARP. Rekomendacje rad będą umieszczane na stronie internetowej związanej z konkursem.

Planowany podział alokacji na sektory:

1) budowlany – 6 773 732 zł

2) finansowy – 2 664 052 zł

3) IT – 2 896 707 zł

4) motoryzacyjny – 3 557 724 zł

5) opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 5 949 855 zł

6) przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów – 2 163 853 zł

7) turystyczny – 2 207 157 zł

8) odzysku materiałowego surowców – 8 069 288 zł

9) żywności wysokiej jakości – 10 146 637 zł

10) nowoczesnych usług biznesowych – 10 046 116 zł

11) komunikacji marketingowej – 9 881 554 zł

12) telekomunikacji – 7 975 000 zł

13) gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – 8 129 603 zł

14) chemiczny – 9 620 888 zł

15) przemysłu lotniczo-kosmicznego – 8 024 488 zł

16) kompetencji w handlu – 16 130 232 zł

17) usług rozwojowych– 8 431 114 zł

Alokacja na sektor/y może ulec zmianie, w szczególności w przypadku zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs lub w przypadku oszczędności powstałych w ramach alokacji na poszczególne sektory.

W konkursie planuje się wybór jednego projektu dla każdego z ww. sektorów.

W przypadku zwiększenia alokacji na sektor dopuszcza się możliwość wyboru większej liczby projektów dla danego sektora.

-

Zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji (typ 4).

Działania szkoleniowe i doradcze w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji będą realizowane co do zasady z zastosowaniem podejścia popytowego i z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych. Podejście popytowe będzie stosowane względem szkoleń i doradztwa w ww. zakresie, w których istnieje wystarczająca oferta rynkowa.

Działania szkoleniowe i doradcze w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji (uwzględniające również rekomendacje powstałe na poziomie europejskim) ) będą wdrażane zgodnie z zapotrzebowaniem zidentyfikowanym przez rady. W przypadku rad sektorowych ds. kompetencji powołanych w sektorach przemysłowych rekomendacje będą obejmowały wsparcie szkoleniowe i doradcze kierowane również do pracowników dużych przedsiębiorstw. Działania będą realizowane zgodnie z założeniami New Skills Agenda i będą przyczyniać się w szczególności do realizacji jej trzeciego filaru. Na etapie wdrażania projektu IP zakłada możliwość odstąpienia w przypadku wsparcia pracowników dużych firm od ograniczenia 25% wskaźnika produktu dla danego sektora przemysłowego, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczenia na poziomie całego typu operacji.

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Wsparcie szkoleniowe lub doradcze powinno być realizowane co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy zastosowaniu podejścia popytowego. W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji, przedsiębiorca przy wsparciu Beneficjenta realizującego dany projekt zamawia konkretną usługę przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR lub w dalszej kolejności Beneficjent realizujący dany projekt zleca wykonanie tej usługi podmiotowi spełniającemu warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług, określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678).

Partnerzy społeczni podkreślili, że ważnym osiągnięciem przy niechętnej postawie UE jest możliwość włączenia pracowników dużych firm w możliwości szkoleniowe.

Zygmunt Mierzejewski