W dniach 12-13 kwietnia br. w Dreźnie odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa. Mottem przewodnim konferencji było hasło: „Europa, teraz tak naprawdę. Przejdźmy do ofensywy na rzecz prospołecznej, solidarnej i sprawiedliwej Europy”. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej. W dyskusji uczestniczyli kandydaci na posłów do Parlamentu Europejskiego. Każdy z zaproszonych kandydatów krótko przedstawił swoje spojrzenie na najbliższą przyszłość Unii Europejskiej. Wszyscy opowiedzieli się za bardziej prospołeczną Europą. Następnie kandydaci odpowiadali na pytania postawione przez związkowców.

MRZ przyjęła wspólną odezwę na Eurowybory 2019

Drugi dzień konferencji poświęcony był sprawozdaniu z działalności minionej kadencji MRZ Łaba-Nysa. Każda strona będąca członkiem rady (DGB Region Saksonia, Czesko-Morawska Federacja Związków Zawodowych okręgu usteckiego, Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Jelenia Góra i Rada OPZZ województwa dolnośląskiego) przedstawiła takie sprawozdanie. W imieniu Rady OPZZ województwa dolnośląskiego, sprawozdanie z działalności w MRZ złożył jej Przewodniczący Andrzej Otręba. Przedłożone sprawozdania były przedmiotem dyskusji.

Następnie odbyły się wybory. Zgodnie ze Statutem Rady jej kierownictwo wybierane jest na trzyletnią kadencję z tym, że funkcja przewodniczącego jest funkcją rotacyjną i każda ze stron przewodniczy Radzie przez jeden rok. Przewodniczenie Rady w pierwszym roku obecnej kadencji przypadło stronie czeskiej. Na Przewodniczącego Rady wybrany został Josef Slunecka, przedstawiciel czeskiej strony, natomiast na zastępców wybrano Andrzeja Otrębę – Przewodniczącego Rady OPZZ województwa dolnośląskiego i Markusa Schlimbacha Przewodniczącego DGB Region Saksonia. Na członków prezydium wybrano po dwóch przedstawicieli ze strony niemieckiej, czeskiej i polskiej. Na zakończenie obrad Rada przyjęła postulaty do realizacji na nową kadencję.