W dniu 20.03.2019 odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Obradom przewodniczył Andrzej Otręba Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego.

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt „Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok” oraz zaktualizowała przedstawiony wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja.

Na posiedzeniu podjęto również uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w szkołach ponadgimnazjalnych.