W dniu 6 października odbyło się seminarium krajowe z projektu „Improving Education Sector Workers’ Involvement in Decision-Making” („Zwiększenie udziału pracowników sektora edukacji w podejmowaniu decyzji”).

Spotkanie poprowadził dr hab. Maciej Jakubowski. Przedstawił on raport krajowy pt. „Zwiększenie zaangażowania pracowników sektora edukacji w proces podejmowania decyzji”, który przygotowali wspólnie dr Tomasz Gajderowicz, dr hab. Maciej Jakubowski i Sylwia Wrona.

Ekspert przedstawił przykłady reform oświaty w ostatnich dwudziestu latach z perspektywy pracowników sektora edukacji oraz główne wyzwania i przeszkody na jakie napotykają pracownicy sektora edukacji.

Wnioski, jakie zostały wypracowane przez zespół ekspercki na podstawie odpowiedzi 294 ankietowanych to:

  • Mimo świadomości swoich praw, widzenia zależności między zaangażowaniem a funkcjonowanie sektora edukacji oraz odczuwaniem potrzeby poprawy aktualnych warunków pracy uczestnictwo pracowników sektora edukacji w procesie podejmowania decyzji jest niewielkie.
  • Ankietowani, którzy w większości wyrażają chęć zaangażowani uważają, że wina leży przede wszystkim po stronnie rządzących, którzy traktują pracowników sektora edukacji jako wykonawców, a nie kreatorów czy też partnerów dialogu i w minimalnym stopniu realizują postulaty zgłaszane przez społeczeństwo.
  • Częściowo sprzyjają temu przepisy prawa, które nie wymagają uwzględnienia opinii w ostatecznej decyzji organu.
  • Konsultacje z partnerami społecznymi powinny odbywać się na każdym etapie przygotowywania reform i zmian ze szczególnym naciskiem na etap przygotowywania założeń projektu.
  • Spotkania powinny odbywać się w mniejszym gronie tak by możliwe było podjęcie dialogu, a spotkania nie miały charakteru informacyjnego, ale przyjmowały postać dyskusji i wymiany zdań. Szczególnie związki zawodowe są zainteresowane organizacją częstszych, kameralnych spotkań i nie tylko przy okazji wprowadzania dużych reform.
  • Brak współpracy wskazuje na potrzebę zrozumienia korzyści wynikających z dialogu i prowadzenia polityki partnerstwa, która mogłaby dać podstawę do prowadzenie długofalowej polityki edukacyjnej.

Po prezentacji raportu nastąpiła debata z uczestnikami spotkania.