W dniu 12.11.2019 w Skopje (Macedonia Północna) odbyła się konferencja zamykająca projekt “Between red and teal – inclusive management models in chemical industry”.

Na spotkaniu OPZZ reprezentowali Zygmunt Mierzejewski oraz Wojciech Kozak, natomiast MZZPZAP reprezentowały Joanna Szostak i Luiza Warszawska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z Macedonii Północnej, Litwy, Łotwy, Rumunii, Malty, Hiszpanii. Obrady prowadziła Joanna Szostak. Otwierając spotkanie J. Szostak podziękowała organizatorom za możliwość spotkania. Następnie przypomniała, że beneficjentem jest OPZZ, a partnerem stowarzyszonym MZZP Zakładów Azotowych Puławy.

Następnie J. Szostak przypomniała zakres projektu i cele jakie dotychczas osiągnęliśmy. Warto przypomnieć, że głównym celem tego projektu jest rozwinięte zaangażowanie pracowników w decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach poprzez wzmocnione mechanizmy informacji, konsultacji i uczestnictwa w firmach chemicznych działających w 11 krajach. Po wstępie każdy z lokalnych partnerów omówił jakie cele zostały przez niego zrealizowane, a jakie napotkały na duże trudności. Wszyscy mówili o wzmocnieniu ponadnarodowej współpracy partnerów społecznych, większej świadomości  pracowników, ale równocześnie zaznaczali kłopoty w egzekwowaniu przysługujących im praw do informacji, konsultacji i uczestnictwa. Nawiązane zostały dobre relacje z ekspertami akademickimi. Zygmunt Mierzejewski w swoim wystąpieniu odniósł się do zaangażowania w strategiczne procesy decyzyjne w firmach oraz przypomniał, jak wygląda dialog społeczny w Polsce na wszystkich szczeblach od firmy poprzez województwo, kraj i struktury UE.

Następnie przedstawiono ostateczną publikację, projekt wideo i stronę internetową projektu. Z. Mierzejewski podkreślił, że stanowimy dużą wartość dodaną i należy kontakty i relacje utrzymywać a także podtrzymywać aktywną stronę internetową. W wielu krajach dialog społeczny nie funkcjonuje tak jak należy, ale mamy dobre przykłady i te trzeba pokazywać. Należy wzmocnić relacje naszych przedstawicieli w organizacjach europejskich w których uczestniczymy. Z. Mierzejewski wspomniał o konsultacjach dokumentów UE oraz wszystkich projektów ustaw tworzonych przez stronę rządową. Przypomniał, że w Polsce utworzyliśmy Zespoły Trójstronne Branżowe, gdzie zapada wiele decyzji oraz są negocjowane ponadzakładowe Układy Zbiorowe Pracy. Na koniec wyraźnie podkreślił, że wszyscy partnerzy społeczni oraz strona rządowa usilnie w Brukseli zabiegają o szybkie przyjęcie Macedonii Północnej w struktury UE.

Zygmunt Mierzejewski