Jak poinformował Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego, który jest częścią OPZZ, 20 sierpnia br. Prezydium ZZPPM oraz Przewodniczący Zakładowych Zarządów ZZPPM spotkali się z członkami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz dyrektorami Centrali KGHM. Przedmiotem dyskusji były zgłaszane przez ZZPPM wnioski i postulaty dotyczące spraw pracowniczych oraz strategii rozwoju całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.


Najważniejszymi sprawami poruszonymi przez ZZPPM podczas tego spotkania były m.in.:

  • żądanie niezwłocznej rekompensaty utraconych dochodów pracowniczych z powodu postępującego spadku wysokości nagrody za wypracowany zysk. Obniżenie dochodów z tego tytułu w bardzo wielu przypadkach przekracza kwotę 10.000 zł w skali roku! Żądamy natychmiastowego wyeliminowania wpływu funkcjonującego jeszcze podatku miedziowego na wymiar nagrody rocznej. Dotyczy to także bieżących wyników ekonomicznych i malejącej wysokości nagrody za rok bieżący. Przyjętą przez zarząd spółki strategię odwlekania z miesiąca na miesiąc rozwiązania tego problemu oceniamy, jako wyraz braku szacunku dla całej załogi Polskiej Miedzi i domagamy się niezwłocznej zmiany tego podejścia,
  • oczekujemy pilnego wprowadzenia we wszystkich spółkach grupy kapitałowej KGHM zasady corocznego podwyższania wysokości wynagrodzeń w oparciu o mechanizm zawarty w § 76 ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Ograniczony w ten sposób zostanie zakres dyskryminacji i wyzysku pracowników spółek zależnych przez organ właścicielski. Wszyscy pracują ciężko pracują na dobry wynik produkcyjny Polskiej Miedzi i w związku z tym mają pełne prawo oczekiwać równego i sprawiedliwego traktowania przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia na każdy kolejny rok,
  • domagamy się niezwłocznego ujednolicenia, na poziomie 7% wysokości składki na PPE we wszystkich spółkach GK KGHM oraz wpisania PPE do ZUZP obowiązujących w tych spółkach. Fakt, że przez wiele lat pracownicy spółek zależnych pozbawieni byli możliwości podwyższenia wysokości ich przyszłych świadczeń emerytalnych powinien dzisiaj być dla zarządu KGHM dodatkowym bodźcem do szybkiej rekompensaty tego niesprawiedliwego ich traktowania,
  • oczekujemy uporządkowania relacji gospodarczych wewnątrz GK KGHM, tak by wzajemne umowy na usługi, maszyny i urządzenia były aktualizowane i uwzględniały potrzebę wzmacniania potencjału gospodarczego i pozycji pracowników u wszystkich pracodawców. Zysk KGHM nie może być kreowany kosztem wyzysku spółek Grupy Kapitałowej, jest to, bowiem sprzeczne zarówno elementarnymi zasadami etyki biznesowej jak i odpowiedzialności społecznej prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wyrażamy niepokój związany z dalszym istotnym zadłużaniem KGHM. Nie uspokaja nas restrukturyzacja tego zadłużenia, przesuwanie zapadających terminów spłat długów i rosnących lawinowo kosztów obsługi tego wielomiliardowego zadłużenia - liczonych w setkach milionów złotych w skali roku,
  • oświadczamy, że nie ma naszego przyzwolenia na budowanie planów produkcyjnych (wydobywczych) zakładających pracę w dni wolne od pracy przy zatrudnieniu górników w setkach nadgodzin w skali roku - stosując wobec nich przymus ekonomiczny. Górnik winien uzyskiwać, co najmniej dotychczasowy poziom dochodów w nominalnym czasie pracy. Praca w nadgodzinach jest przypadkiem szczególnym zdefiniowanym w Kodeksie Pracy i te zasady należy rygorystycznie przestrzegać,
  • wyrażamy niezadowolenie i dezaprobatę dla niczym nieuzasadnionego opóźnienia procesu naprawiania i udoskonalania funkcjonowania abonamentu medycznego. Przychody MCZ S.A. uzyskiwane z tego tytułu winny być tam bardziej sprawiedliwie dzielone, przy istotnej partycypacji personelu średniego uczestniczącego w obsłudze tego abonamentu. Taka praktyka wpłynie na wzrost poziomu obsługi tego programu.


Jak powiedział przewodniczący ZZPM Ryszard Zbrzyzny, zgłoszone przez ZZPPM wnioski i postulaty oraz inne zagadnienia omówione podczas tego spotkania będą przedmiotem szczególnego zainteresowania. Związek podejmie w tych sprawach wszelkie dostępne środki, by doprowadzić do ich przyjęcia i realizacji przez Zarząd KGHM.
Dodatkowo, we wrześniu b.r. planowane jest posiedzenie Rady ZZPPM poświęcone ocenie stanu BHP oraz potrzebie podjęcia niezbędnych działań idących w kierunku jego istotnej poprawie. Szczególnym zainteresowaniem  cieszyć się będą również zagadnienia związane z przyczynami pogarszających się warunków klimatycznych w wyrobiskach górniczych oraz planami zmiany tego stanu.

[materiał ZZPPM]