STANOWISKO
Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków
w sprawie pikiety organizacji związkowych
przed siedzibą Zarządu ENEA SA
w dniu 26 czerwca 2019 r.
Szanowni Państwo!
Pikieta której jesteśmy świadkami, jest wyrazem determinacji i niezadowolenia pracowników Grupy ENEA wobec ignorowania i braku realizacji przez Zarządy Spółek postulatów strony społecznej. Postulatów dotyczących – ubezwłasnowolnienia Zarządów Spółek, przyznawania wysokich wynagrodzeń wybrańcom wbrew treści Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, rozmywania odpowiedzialności poprzez funkcjonowanie „komitetów zarządczych” oraz oczekiwanego wzrostu płac uzasadnionego dobrymi wynikami spółek z różnych obszarów prowadzonych działalności, przy jednoczesnym zaangażowaniu tysięcy pracowników Grupy w celu wygenerowania jak najlepszych wyników przy zachowaniu dbałości o interes odbiorców jak również reprezentowanych spółek.
Powyższe jest wyrazem braku rzetelnego dialogu społecznego a skutkiem jest pogarszanie się sytuacji materialnej i socjalnej pracowników Grupy w świetle postępującego wzrostu cen towarów i usług, podobnie jak w innych obszarach branży energetycznej.
Związki zawodowe nie mogą się zgodzić i nie zgodzą się z sytuacją, w której irracjonalne sterowanie wynagrodzeniami prowadzi do patologii, gdzie różnicuje się pracowników w sposób niezrozumiały dla zainteresowanych.
Zmiany organizacyjne w Grupie jak i w branży oraz idące za tym zmiany w obszarze wynagrodzeń winny być zawsze uzasadnione i zawsze powinny uwzględniać zaangażowanie pracowników oraz ochronę ich interesów. Pracowników którzy m.in. w pocie czoła walczą ze skutkami kataklizmów pogodowych o czym mogliśmy się już przekonać. Pracowników którzy dbają o bezpieczeństwo ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz w sposób kompetentny i merytoryczny obsługują naszych klientów.
Kiedy pojawia się brak dialogu społecznego lub jest on pozorowany i irracjonalne decyzje związane z niezrozumiałym rozdawnictwem, bez wątpienia prowadzą one do braku transparentności, stanu niepewności i w konsekwencji napiętej sytuacji społecznej we wszystkich merytorycznych obszarach Grupy Kapitałowej.
Warunkiem właściwych relacji i doceniania pracowników przy ich doświadczeniu i zaangażowaniu, tak w Grupie jak i w całej branży energetycznej, jest bezwzględnie wzrost płac zasadniczych. Zamrożenie cen energii w 2019 roku z jednej strony miało na celu ochronę interesów odbiorców ale z drugiej strony ochronę interesów ośrodków decyzyjnych w roku wyborczym. Dlaczego cenę takiego stanu rzeczy mają płacić pracownicy branży energetycznej i ich rodziny? Jak długo energetyka ma „ratować świat” bez poszanowania interesów ludzi którzy na to pracują?
Dlaczego jedynymi beneficjentami dobrych wyników są wyłącznie Zarządy Spółek i cała rzesza doradców i „spadochroniarzy” politycznych a cały łańcuch ludzkiego zaangażowania jest permanentnie pomijany?
Mamy pełne prawo do wyrażenia swojego niezadowolenia.
Pracodawcy winni niezwłocznie podjąć dialog społeczny, aby w istotny sposób wpłynąć na uzdrowienie narastającego niezadowolenia w Grupie ENEA, co dotyczy również całej branży energetycznej.

Oświadczamy, że solidaryzujemy się z postulatami Wspólnej Reprezentacji Związkowej w Grupie ENEA i będziemy wspierać wszelkie zgodne z prawem działania związków zawodowych na rzecz i w obronie interesów pracowniczych.


Dokument w całości do pobrania poniżej