Obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa analiza stanowisk poszczególnych resortów w sprawie tzw. „art. 15a”. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym m.in. funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Regulacja umożliwi funkcjonariuszom PSP - przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. i posiadającym co najmniej 25 lat służby - uwzględnienie w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej. 

W toku prac projekt nowelizacji został przekazany do uzgodnień międzyministerialnych, w trakcie których resorty zgłosiły szereg wniosków, w szczególności dotyczących objęcia przepisami nowelizowanej ustawy funkcjonariuszy innych formacji w tym żołnierzy zawodowych. Objęcie tą regulacją szeregu kolejnych służb mundurowych bezpośrednio wpływa na wydłużenie procesu wprowadzenia zmian w życie.

Po zakończeniu tej analizy projekt zostanie skierowany do stałego komitetu Rady Ministrów, a następnie po przyjęciu przez rząd zostanie skierowany do prac parlamentarnych.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 24 września 2021 zawartym pomiędzy ministrem SWiA a stroną społeczną prace nad ustawą zakończą się w terminie umożliwiającym wejście w życie nowelizacji nie później niż 1 marca 2022 roku. 

Warto przypomnieć, że zgodnie z regulacją, która uwzględnia obecnie uwagę skierowaną w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych w ramach opiniowania projektu ustawy przez Zarząd Krajowy ZZS „Florian” funkcjonariusze, którzy zostali uwzględnieni w projekcie - w momencie podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę - będą mieli do wyboru dwie możliwości. Pierwszą z nich jest doliczenie przez tych funkcjonariuszy do emerytury mundurowej pracy cywilnej i tym samym pobieranie tylko emerytury mundurowej. Drugą możliwością jest niedoliczanie do emerytury mundurowej pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur, tj. emerytury mundurowej i emerytury z ZUS - za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat.

Okresy przypadające po służbie będą mogły być doliczone na wniosek do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy rok tzw. okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. 

Wprowadzenie możliwości doliczania do wysługi emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej będzie się wiązało z brakiem możliwości pobierania dwóch emerytur, tj. „mundurowej” i powszechnej. 

Dalsze działania w celu jak najpełniejszego uwzględnienia wniosków Zarządu Krajowego ZZS „Florian” w ostatecznym kształcie noweli ustawy będą prowadzone na etapie prac parlamentarnych.


Źródło: http://www.zzsflorian.pl/

For: Pixabay.com