W dniu 24 października 2019 odbyły się warsztaty MIiR. Omawiana były roczne plany działania na rok 2020 w 4 tematach .W spotkaniu uczestniczyli ze strony OPZZ Aleksandra Wąsik i Zygmunt Mierzejewski.

Pierwszym omawianym projektem był zapewniający zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. Projekt wychodzi na przeciw zgłaszanym przez OPZZ uwagom, że niedostatecznie są wykorzystywane w praktyce opracowane w innych projektach rozwiązania. Temat projektu – skalowanie wybranych mikro - innowacji społecznych w celu zwiększenia zasięgu ich wykorzystania w praktyce. Celem skalowania innowacji społecznych jest zapewnienie możliwości wykorzystania rozwiązań, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę. W planowanych konkursach skalowane będą mikro-innowacje wypracowane i przetestowane w konkursie na inkubację innowacji społecznych ogłoszonym przez MIiR w ramach Działania 4.1. PO WER w 2015 r. W wyniku realizacji projektów w pierwszej edycji pilotażowego konkursu powstało wiele nowatorskich pomysłów ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób/grup społecznych, jako efekt pracy Inkubatorów Innowacji Społecznych. W związku ograniczonymi możliwościami Inkubatorów w zakresie działań upowszechniających i włączających, wdrożenie na szerszą skalę wypracowanych rozwiązań wymaga podjęcia dodatkowych działań, które pozwolą na systemowe wdrożenie wybranych mikro-innowacji w większej grupie podmiotów czy na szerszym terytorialnie terenie. Identyfikacja innowacji rekomendowanych do skalowania nastąpiła z udziałem Inkubatorów, na podstawie kryteriów potwierdzających gotowość rozwiązań do systemowego wdrożenia. Przeanalizowano potencjał skalowania kilkudziesięciu rekomendowanych przez Inkubatory innowacji, w szczególności biorąc pod uwagę to, czy wdrożenie danej innowacji odpowiada na realne wyzwanie/problem społeczny, znacząco poprawi jakość życia istotnie dużej grupy odbiorców

Następnie omówiono projekt: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i poza formalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji. Projekt ma na celu umożliwienie poznania i wdrożenia przez kadrę zarządzającą i organy prowadzące branżowe dobrych praktyk w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego. Obligatoryjnie część uczestników muszą stanowić przedstawiciele organu prowadzącego. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. Podczas dyskusji OW zgłosiła szereg uwag -w tym zapewnienie równego udziału przedstawicieli szkól i organu prowadzącego. Uwagi zostały uwzględnione i zostaną doprecyzowane i dodane.

Kolejnym omówionym projektem był: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i poza formalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji– wykonujące pracę o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujące zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. Uczestnicy projektu to osoby, które: bezpośrednio pracują z osobami, o których mowa w kryterium; są zatrudnione w instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej; zajmują się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym lub wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; posiadają zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej; przekażą współpracownikom swojej instytucji / organizacji wiedzę zdobytą podczas pobytu za granicą w celu jej szerszego zastosowania w pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem standardów określonych w regulaminie konkursu.

Kolejno omówiono fiszkę projektową dotyczącą działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Stworzenie centralnego systemu dotyczącego nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wraz z serwisem internetowym służącym do obsługi "Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych" Projekt dotyczy realizacji dwóch zadań publicznych, w zakresie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na rynku krajowym. Nadzór ten sprawowany jest przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego i dotyczy m.in. weryfikacji wypełniania obowiązków ciążących na podmiotach wprowadzających wyroby do obrotu i udostępniających je na rynku krajowym. Współpraca pomiędzy tymi organami, a także jakość przekazywanych wzajemnie informacji jest kluczowa dla prawidłowości wykonywanych zadań. Ponadto, przy założeniu, że środkiem do prawidłowego funkcjonowania rynku wyrobów budowlanych jest również świadomość wymagań prawnych podmiotów uczestniczących w tym procesie, należy uznać, że udzielenie informacji o przepisach dotyczących wyrobów budowlanych, w sposób nieskomplikowany i łatwo dostępny, określony w rozporządzeniu PEiR (UE) nr 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 - służy temu celowi. Projekt realizowany będzie wyłącznie na poziomie krajowym, zaś działania finansowane w ramach projektu poprzez usprawnienie przepływu informacji przyczynią się do zwiększenia efektywności polityki kreowanej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie nadzoru rynku wyrobów budowlanych. ZM zwrócił uwagę na konieczność ujęcia w wykazach materiałów budowlanych potrzebnych do zapewnienia realizacji programu dostępność + Jest to kluczowe, gdyż pewne konieczne udogodnienia nie są realizowane z powodu rzekomego braku materiałów. Uwagę przyjęto.

Program warsztatów Instytucji Zarządzającej r. został poszerzony o dodatkowy punkt dotyczący Działania 4.3 - Współpraca ponadnarodowa. Przedstawiono krótki opis projektu Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący szkoleń dla specjalistów dostępności cyfrowej. Projekt będzie realizowany z partnerem zagranicznym. Ze względu na zapotrzebowanie na rynku na specjalistów w tej dziedzinie, konieczne jest jak najszybsze uruchomienie projektu, dlatego przekazano wstępną założenia projektu, fiszka zostanie przekazana po warsztatach. Temat wywołał długą dyskusję na temat przygotowania pracowników w ministerstwach do realizacji zadań tego typu. Przyznano się, że brakuje specjalistów - co więcej nie ma ich w kraju a osób do ich szkolenia trzeba szukać za granicą.

ZM