12 grudnia 2019 r. Wiesława Janczak – Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego uczestniczyła w X posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Na spotkaniu omówione zostały bieżące informacje na temat sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim.Odbyła się prezentacja wyników badań zrealizowanych przez Wydział Badań i Analiz w WUP w Lublinie w 2019 r.

Przedstawione zostały propozycje przeznaczenia Środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Lubelskiego na 2020 rok oraz projekt Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia na 2020 r.

Projekt „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego” na 2020r.

Bieżące informacje dotyczące postępu prac nad wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego przez WUP w Lublinie w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Bieżące informacje dotyczące stanu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przez WUP w Lublinie w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 201402020.

Została omówiona realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2019r.

Zostały zaopiniowane wnioski w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia :

Publiczna Szkoła Poli8cealna „Cosinus” w Białej Podlaskiej

 • 1.technik sterylizacji medycznej
 • 2. technik usług kosmetycznych
 • 3. opiekun medyczny
 • 4. technik masażysta
 • 5. technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • 6. terapeuta zajęciowy

Niepubliczne Technikum programistyczne „Techni Schools” w Lublinie

 • 7. technik programowania

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach

 • 8. pracownik pomocniczy gastronomii

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu

 • 9. technik automatyk

Zespół Szkół Rolniczych Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli

 • 10. technik hodowca koni
 • 11. technik organizacji turystyki
 • 12. technik usług kelnerski
 • Zespół Szkół w Małaszewicach
 • 13. technik pojazdów samochodowych


RW OPZZ