Wobec piętrzących się w ostatnim okresie problemów branży zbrojeniowej, w tym  głównie z powodu wysysania środków ze spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej  ( w tym wypłaty, jako dywidenda, kapitałów zapasowych spółek, ograniczania  wypłat z tytułu zwrotu kosztów na utrzymanie nieczynnych mocy produkcyjnych – tzw. PMG, czy wystawianie faktur za  usługi na rzecz spółek i jednoczesne pobieranie pięcioprocentowego  narzutu od każdej transakcji  )  Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego  naszego Związku  zdecydowało o natychmiastowym ogłoszeniu Akcji Protestacyjnej .  

W komunikacie przesłanym do  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  oraz Zarządu  Polskiej Grupy Zbrojeniowej  stwierdzono m.in.  ... wyrażamy zaniepokojenie sytuacją organizacyjną i ekonomiczną Grupy oraz przedstawiamy możliwe do realizacji rozwiązania, mające na celu poprawę istniejącej sytuacji i wzmocnienie potencjału obronnego naszej Ojczyzny. 

Jednocześnie w przesłanej do organizacji zakładowych uchwale stwierdza się :    Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE  przedstawia stronie rządowej listę postulatów  do niezwłocznego podjęcia negocjacji w sprawie realizacji zgłoszonych dezyderatów.

Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego przekształca się w Komitet Protestacyjny  i  zobowiązuje wszystkie organizacje członkowskie  Sekcji do rozpoczęcia akcji protestacyjnej w przedsiębiorstwach