9 kwietnia w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie branży Usługi Publiczne. W spotkaniu brali udział delegaci branży oraz całe kierownictwo centrali. W pierwszej części spotkania omówiono między innymi ostatnie działania OPZZ, a przewodniczący Jan Guz mówił między innymi o sukcesach centrali, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat. Dyskutowano też na temat ewentualnych zmian w statucie OPZZ. Wątpliwości wzbudził między innymi tryb wyboru wiceprzewodniczących OPZZ – czy mam ich wskazywać przewodniczący, czy rada, oraz pomysł na ograniczenie liczby przewodniczących rad wojewódzkich w radzie OPZZ.

W drugiej części spotkania delegaci wybrali swoich reprezentantów do rady i prezydium OPZZ oraz do funkcji związanych z Kongresem OPZZ.

Przewodniczącą Rady Branży została Urszula Michalska. Do prezydium OPZZ zostali wybrani Krzysztof Oleksak i Teresa Pszczółka. Do Rady OPZZ dostali się: Beata Sus, Urszula Michalska, Lech Hemmerling, Grzegorz Wysocki, Arkadiusz Pytlak. Do Komisji Rewizyjnej przegłosowano kandydaturę Barbary Sobuckiej.

Odnośnie spraw kongresowych do komisji mandatowych wybrano Beatę Sus, do komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych – Krzysztofa Drabika, do komisji skrutacyjnej do głosowań tajnych – Grzegorza Wysockiego, do komisji programowej – Tomasza Dybka, do komisji statutowej – Dorotę Maksymiuka, do prezydium Kongresu – Tomasza Dybka.

Głos w imieniu branży na kongresie zabierze Urszula Michalska.

Na przewodniczącego OPZZ branża rekomendowała Jana Guza.

Biuro prasowe OPZZ