19 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty dotyczące planowanych zmian w kształceniu zawodowym oraz zagadnień związanych z finansowaniem zadań oświatowych.

W dyskusji przedstawiciele ZNP stwierdzili, że dostosowując szkolnictwo zawodowe do krajowego i lokalnego rynku pracy ważny jest fakt, że resort edukacji kontynuuje i rozwija zapoczątkowaną już w 2012 roku reformę tak strukturalną, jak i programową nakierowaną na ścisłą współpracę z pracodawcami. Podkreślono również, że MEN przy projektowaniu zmian uwzględniło wszystkie propozycje Związku przedstawiane na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w ubiegłym roku, które dotyczyły między innymi stworzenia zachęt finansowych dla pracodawców, którzy wspomagają szkolnictwo branżowe, zwiększenia zakresu wsparcia organów państwa dla tych pracodawców, u których jest realizowana praktyczna nauka zawodu, wzmocnienia w prawie oświatowym realizacji kształcenia dualnego w technikach oraz promocji kształcenia branżowego i technicznego na każdym etapie jego wdrażania.

W zakresie finansowania zadań oświatowych zostały zasygnalizowane wskazania, w jaki sposób i w jakim kierunku ma się rozwijać część oświatowa subwencji ogólnej, bez przedstawienia jednak konkretnych rozwiązań w tej kwestii.

Przedstawiciele ZNP stwierdzili, że dyskusja nad kryteriami podziału subwencji oświatowej musi być poprzedzona zdecydowanym zwiększeniem środków finansowych na zadania oświatowe. Przedstawiciele ZNP zasygnalizowali także konieczność przeprowadzenia dyskusji nad obywatelskim projektem dotyczącym finansowania nauczycielskich wynagrodzeń w formie dotacji, jak również ponowili swój postulat dotyczący spotkania wszystkich związków zawodowych z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim w celu omówienia zakresu i form finansowania polskiej oświaty. Przedstawiciel ZNP z dezaprobatą odniósł się do organizowanych przez Minister Edukacji w Centrum Dialogu Społecznego oddzielnych spotkań z przedstawicielami związków zawodowych. Taka formuła rozmów jest dla ZNP nieakceptowalna, bowiem dzieli ruch związkowy i pogłębia podziały środowiska.

Kolejny raz przedstawiciel ZNP zaapelował do A. Zalewskiej, aby w istotnych problemach dla oświaty i jej pracowników, prowadziła wspólne rozmowy z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych działających w oświacie.

(tekst, fot. www.znp.edu.pl )