OŚWIADCZENIE
Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego


My niżej podpisani reprezentujący tysiące pracowników Polskiej Miedzi wyrażamy pełne poparcie dla postulatów Koleżanek i Kolegów zatrudnionych Zakładzie Hydrotechnicznym KGHM.
W naszej ocenie słuszne i całkowicie uzasadnione są Wasze oczekiwania wzrostu płac zasadniczych, unormowania problemu dojazdów pracowniczych, zwiększenia stanu zatrudnienia oraz wprowadzenia jasnych kryteriów decydujących o przeszeregowaniach i wypłatach nagrody rocznej.
Jesteście istotnym elementem całego procesu technologicznego. Bez Waszego zaangażowania i ofiarność przekładającego się w sprawne funkcjonowanie Zakładu Hydrotechnicznego, który stanowi swoisty pomost łączący kopalnie z hutami wyniki produkcyjne Polskiej Miedzi byłyby znacznie skromniejsze, a to przełożyłoby się na pogorszenie sytuacji zarówno wszystkich zatrudnionych w KGHM jak i w spółkach zależnych. Od Waszej pracy zależy również bezpieczeństwo ekologiczne znacznego terenu położonego w sąsiedztwie Żelaznego Mostu.
Wyrażamy głębokie zdziwienie i zaniepokojenie faktem, iż tych oczywistych faktów i zależności zarówno dyrekcja zakładu jak i zarząd spółki zdają się nie dostrzegać.


Koleżanki i Koledzy

Macie pełne prawo oczekiwać uznania, szacunku, poważnego traktowania. Niestety nierozwiązane od dwóch lat problemy pracownicze wskazują, że tak nie jest. Brak postępów w prowadzonych negocjacjach i niedotrzymywanie przez dyrekcję przyjętych w trakcie rozmów ustaleń są tego wymownym dowodem.

Apelujemy zarówno do władz Zakładu Hydrotechnicznego jak i zarządu KGHM by w interesie nas wszystkich szybko doprowadziły do zażegnania narastającego konfliktu.