OPZZ działa na rzecz migrantów i dlatego 18 grudnia obchodzi Międzynarodowy Dzień Migrantów. Polska potrzebuje zarówno zrównoważonej polityki migracyjnej służącej jej mieszkańcom, polskiemu rynkowi pracy, jak również emigrantom. Taka polityka powinna wpływać na tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy, pobudzenie inwestycji publicznych.

Biuro Prasowe OPZZ


Działania OPZZ na rzecz pracowników zagranicznych na polskim rynku pracy

1.Największą grupę wśród pracowników migrujących od lat stanowią pracownicy z Ukrainy. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, OPZZ zainicjowało w 2016 r. utworzenie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce. Związek jest także otwarty na pracowników z innych krajów niż Ukraina, m.in. z Białorusi, Mołdawii i Rosji. W wyniku współpracy z tą organizacją OPZZ zdobywa wiedzę na temat najistotniejszych problemów migrantów oraz doświadczenie w organizowaniu pracowników migrujących. Dzięki tej współpracy stale monitorujemy stan polskiego rynku pracy, przestrzegania i skutecznej realizacji praw i wolności przysługujących cudzoziemcom, co ma swe źródło w aktach prawa międzynarodowego i krajowego.

2.Kolejnym znaczącym działaniem na rzecz poprawy warunków zatrudnienia migrantów było podpisanie umowy pomiędzy Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Konfederacją Lewiatan w sprawie programu certyfikującego agencje zatrudnienia, czyli „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”. Głównym założeniem programu certyfikującego jest wyróżnianie działających na polskim rynku pracy agencji zatrudnienia, które wykazują ponadprzeciętną troskę o wysoką jakość pracy i promują stabilne formy zatrudnienia.

Ponadto OPZZ realizuje projekty służące temu, by pracownicy migrujący otrzymywali wynagrodzenie adekwatne do ich kwalifikacji, umiejętności i wykształcenia, identycznie jak polscy pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach. W tym celu OPZZ podejmuje i zamierza kontynuować następujące inicjatywy:

•wspólnie z europejskimi i światowymi związkami zawodowymi aktywnie uczestniczymy w tworzeniu polityki i strategii migracyjnej na poziomie europejskim i globalnym;

•wspólnie z polskimi, europejskimi i światowymi partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi uczestniczymy w projektach i inicjatywach zgodnych z polityką OPZZ w sprawie migracji;

•wspólnie z instytucjami publicznymi, zwłaszcza z Państwową Inspekcją Pracy, wzmacniamy upowszechnianie wiedzy o prawach pracowniczych wśród migrantów;

•zachęcamy imigrantów do wstępowania do związków zawodowych i angażowania ich w działalność związkową;

•podejmujemy i uczestniczymy w działaniach edukacyjnych przeciwstawiających się nacjonalizmowi, ksenofobii, rasizmowi w polskim dyskursie publicznym.
Zanim ONZ zdecydowało o ustanowieniu dnia 18 grudnia Międzynarodowym Dniem Migrantów, 18 grudnia 1990 r. przyjęło Międzynarodową Konwencję o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin. Dopiero 10 lat później w kalendarzu pojawiło się święto migrantów.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanawiając Międzynarodowy Dzień Migrantów chciało zwrócić uwagę na sytuację migrantów i przyczynić się do przestrzegania praw człowieka oraz podstawowych wolności wszystkich osób żyjących poza krajem swojego pochodzenia.


Cel: pomagać (z Programu OPZZ na lata 2018-2022)

Polska w ostatnich latach z kraju emigracyjnego przeobraziła się w kraj emigracyjno-imigracyjnym. Do tej pory to my wyjeżdżaliśmy za granicę, a teraz przyjmujemy migrantów, którzy wybierają Polskę, na kraj, w którym chcą żyć i pracować. Dlatego zastosowanie dla pracowników migrujących powinna mieć zasada „równa płaca za tę sama pracę w tym samym miejscu”. Bez względu na ich status prawny, pracownicy migrujący powinni otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do ich kwalifikacji, umiejętności i wykształcenia, identycznie jak polscy pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach.

Nie możemy dopuszczać do tego, by w Polsce istniało zjawisko pracy przymusowej jako forma obracania ludzi w niewolników oraz handel ludźmi. To zbrodnia przeciwko ludzkości nie podlegająca przedawnieniu.

Dla OPZZ sprawiedliwa polityka migracyjna wiąże się także z obowiązkiem niesienia pomocy uchodźcom, czyli obywatelom krajów dotkniętych konfliktami wojennymi, kryzysami gospodarczymi, klęskami żywiołowymi oraz katastrofami środowiska naturalnego na miejscu, a jeśli to nie jest możliwe, z zapewnieniem im bezpiecznego, czasowego pobytu w Polsce. Musimy o tym pamiętać i wpływać na rząd, by prowadził szeroko pojętą politykę integracyjną.

Porozumienie dąży do ścisłej dwu- lub wielostronne współpracy z krajowymi konfederacjami związków zawodowych w innych państwach oraz związkowymi strukturami europejskimi i międzynarodowymi, by bronić praw pracowników migrujących oraz do podpisywania porozumień dotyczących wzajemnego uznawania członkostwa.

Jednym z postawionych zadań jest też działanie na rzecz publicznego finansowania dla działań związków zawodowych na rzecz pracowników migrujących.