Rok 2023 będzie stał pod znakiem niezwykle istotnych zmian w prawie pracy. Dawno w naszym kraju nie było sytuacji, w której - w krótkim odstępie czasu - mają szansę wejść w życie dwie poważne nowelizacje Kodeksu pracy, dotyczące wielu aspektów wykonywania pracy przez pracownika. Uprzedzając fakty, zdecydowaną większość nowych rozwiązań można ocenić pozytywnie, co w obszarze nowelizowania prawa pracy jest również pewną nowością. Oceniając nowe propozycje trzeba jednak mieć na uwadze rozwiązania prawne przyjęte na poziomie Unii Europejskiej (dyrektywy), zobowiązujące państwa członkowskie do ich stosowania w prawie krajowym.

Kilka dni temu rząd wreszcie przyjął propozycję nowelizacji Kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji zawartych w dwóch dyrektywach:

• dyrektywie w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz

• dyrektywie w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa rodzicielska „work-life balance”).

Projekt w tej sprawie, z kilkumiesięcznym opóźnieniem, został w dniu 11 stycznia br. skierowany do Sejmu i wypada mieć nadzieję, że zostanie uchwalony jak najszybciej, gdyż zawiera wiele ciekawych nowości. Nie sposób wymienić wszystkich, więc skupię się na najważniejszych regulacjach, wśród których należy wymienić następujące:

1) 5 - dniowy bezpłatny urlop opiekuńczy, który będzie udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkom rodziny (tj. syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka) lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Urlop ten będzie udzielany na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

2) zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika - w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik będzie zachowywał prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia, obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy, będzie decydował pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

W tym miejscu chcę się odnieść do pojawiających się haseł medialnych typu „35 dni urlopu”. To stwierdzenie należy wiązać z prostym wyliczeniem: 26 dni urlopu wypoczynkowego + 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego + 2 dni zwolnienia na tzw. siłę wyższą (50% wynagrodzenia) + 2 dni opieki na dziecko w wieku do 14 lat. Zsumowanie tych okresów faktycznie daje 35 dni, ale absolutnie nie należy ich rozumieć w kategorii „35 dni urlopu wypoczynkowego”.

3) wydłużenie urlopów rodzicielskich poprzez wprowadzenie dodatkowej, nieprzenaszalnej części tego urlopu w wymiarze 9 tygodni.

Ta regulacja związana jest z tym, że większość ojców nie korzysta z prawa do urlopu rodzicielskiego lub przekazuje matkom znaczną część uprawnień do swojego urlopu. W tej sytuacji, aby zachęcić ojców do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, wprowadzono zasadę tzw. nieprzenoszalności 9-cio tygodniowej części urlopu. Oznacza ona, że w razie nie skorzystania z niej, ta część urlopu przepada.

4) wprowadzenie możliwość skorzystania z elastycznej organizacji pracy (m.in. praca zdalna, system przerywanego czasu pracy, skrócony tydzień pracy, praca weekendowa, niepełny etat) przez pracownika wychowującego dziecko do 8 lat.

Pracownik chcący skorzystać z takiej możliwości będzie musiał złożyć do pracodawcy wniosek w tej sprawie w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Jeżeli pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika w tej sprawie to będzie musiał swoją decyzję uzasadnić.

5) projekt skraca okres, w którym będzie możliwe skorzystanie z 2 - tygodniowego urlopu ojcowskiego: z 24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka,

6) wydłuża się wiek dziecka (z 4 do 8 roku życia), powodujący wydłużenie okresu, w którym pracownikowi wychowującemu dziecko nie będzie można bez jego zgody polecać pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować go poza stałe miejsce pracy.

7) w projekcie pojawiły się szczegółowe zapisy dotyczące zakazu prowadzenia przygotowań przez pracodawcę do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi który złożył wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego lub który na tym urlopie przebywa, a także pracownicy w ciąży.

8) pracownik zyska więcej informacji od pracodawcy o warunkach zatrudnienia - dowie się między innymi o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę, o przerwach w pracy oraz wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu.

9) zmiany w umowach o pracę na okres próbny:

• w niektórych przypadkach okres trwania takiej umowy (tj. 1 lub 2 miesiące) będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony,

• pracownik i pracodawca będą mogli uzgodnić przedłużenie umowy o pracę na okres próbny o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności,

10) w projekcie znajduje się przepis zgodnie z którym, pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy.

Wyjątek od tej reguły: zakaz konkurencji lub odrębne przepisy zakazujące pracownikowi podejmowania dodatkowego zatrudnienia.

11) pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy będzie mógł raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.

12) w ramach komentowanej nowelizacji znalazły się bardzo istotne zapisy dotyczące zasad wypowiadania przez pracodawcę umów o pracę na czas określony. Przewidziano następujące reguły:

• wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony złożone przez pracodawcę będzie musiało zawierać uzasadnienie,

• wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony będzie podlegało konsultacji związkowej;

• pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę na czas określony będzie mógł ubiegać się o przywrócenie do pracy.

W praktyce będzie to oznaczało zrównanie z zasadami, które dotychczas wiązały się z wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony. Wprowadzenie konieczności uzasadnienia wypowiedzenia przez pracodawcę oraz przeprowadzenia konsultacji związkowej z reprezentującą pracownika zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową to z pewnością bardzo istotna modyfikacja, w porównaniu do obecnych elastycznych dla pracodawcy reguł.

13) pracownik będzie miał dodatkowe dwie płatne przerwy w pracy, uzależnione od dobowego wymiaru jego czasu pracy:

• druga przerwa w pracy trwająca co najmniej 15 minut - jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin pracy,

• trzecia przerwa w pracy trwająca co najmniej 15 minut - jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin pracy.

14) projekt jasno reguluje sprawę zasad i czasu szkoleń przeprowadzanych na polecenie pracodawcy lub w wykonaniu obowiązujących przepisów prawa. Szkolenia takie będą odbywać się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika będzie wliczany do czasu pracy.

Warto również przypomnieć, że w Sejmie praktycznie kończą się prace nad ustawą nowelizującą Kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników.

W ramach tej nowelizacji organizacje związkowe uzyskają dwa nowe uprawnienia:

uzgadnianie zasad wykonywania pracy zdalnej w zakładzie pracy w porozumieniu z pracodawcą, który po upływie 30 dni od dnia przedstawienia projektu porozumienia i nie dojścia w tym czasie do konsensusu z organizacją związkową lub z określoną reprezentacją związkową, będzie miał prawo samodzielnego wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej,

• jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia - kontrola trzeźwości, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości, sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania będzie możliwa w drodze układu zbiorowego pracy lub w regulaminie pracy (albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy).

Udział związków zawodowych w negocjowaniu oraz ustalaniu tych zasad i procedur na poziomie zakładu pracy będzie zatem ważnym uprawnieniem, z którego z pewnością należy skorzystać.

sporządził:
Paweł Śmigielski
Dyrektor Wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ