Nadzwyczajna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa niesie za sobą dalekosiężne skutki społeczno-ekonomiczne. Jest ona poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstw, a w konsekwencji dla pracowników i ich rodzin.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych już od pojawienia się pierwszych symptomów nadciągającego kryzysu podjęło działania mające na celu ograniczenie do minimum negatywnych skutków COVID-19. W tym kontekście aktywnie włączyliśmy się w proces opiniodawczy aktów prawnych tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową. Tarcza Antykryzysowa, mimo wielu naszych negatywnych uwag, ostatecznie weszła w życie, a jej zapisy mogą być wykorzystywane do zmiany warunków pracy i wynagradzania w zakładzie pracy. To, czy Tarcza stanie się remedium na sytuację kryzysową w dużym stopniu zależy od tego, jak zostanie ona wykorzystana przez pracodawców, w wielu przypadkach - także w ramach współdziałania z organizacjami związkowymi szczebla podstawowego.

Treść kluczowej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakłada udział zakładowych organizacji związkowych w określaniu:

  • jakie mają być warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy,
  • czy wprowadzić system równoważnego czasu pracy, lub
  • czy stosować i w jakim zakresie mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę.

Chcemy zebrać informacje o doświadczeniach naszych organizacji związkowych w zakładach pracy, związanych z praktyczną realizacją treści art. 15g i art. 15zf ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponownie przesyłamy Wam krótką ankietę. Po raz pierwszy została ona do Was przesłana 7 kwietnia, a po raz drugi 4 maja. Obecnie, ponownie chcemy dowiedzieć się, na ile sytuacja się zmienia.

Zwracamy się o wypełnienie jej przez przewodniczących/członków zarządów organizacji szczebla zakładowego lub międzyzakładowego z organizacji członkowskich OPZZ lub wchodzących w skład struktur terytorialnych OPZZ.

Ankieta znajduje się tutaj: https://forms.gle/JQrHgDRiudKp1sHY7

Na jej wypełnienie wystarczy poświęcić 5 minut.

Ankieta powstała w OPZZ i na wewnętrzny użytek OPZZ. Jej wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zagregowanej (zbiorczej).

Przesłanie ankiety do OPZZ oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OPZZ.