Europejska dyrektywa w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę i rokowań zbiorowych: budowanie Europy socjalnej oznacza ożywienie projektu europejskiego i zaufania Europejczyków do UE

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych

W dniu 25 marca 2022 r. przypada 65. rocznica podpisania Traktatu Rzymskiego. Na mocy tego traktatu powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, która połączyła kraje dotknięte wojną w projekcie współpracy gospodarczej. Ta wizjonerska idea zachęcała nasze kraje do prowadzenia stałego dialogu w celu zapewnienia trwałego pokoju. Ojcowie założyciele projektu europejskiego byli świadomi, że może on funkcjonować tylko przy wsparciu swoich narodów. Współpraca gospodarcza i konwergencja musiały iść w parze ze wspólnym dobrobytem. Obietnicy dobrobytu wynikającej z konwergencji gospodarczej musiała towarzyszyć konwergencja społeczna. Obietnica ta została częściowo dotrzymana.

Budowa Europy socjalnej trwała dłużej i była bardziej żmudna niż budowa Europy gospodarczej. Postępy takie jak przyjęcie euro wzmocniły integrację i współzależność gospodarek państw członkowskich, ale pogłębiły również przepaść dzielącą je od obywateli. Wobec braku europejskich instrumentów kompensujących wynikające z tego nierówności społeczne, Europa była postrzegana wyłącznie jako służąca interesom gospodarczym i finansowym. Kryzys z 2008 r. wzmocnił ten wizerunek. Podkreślając brak zaufania do instytucji europejskich, sprzyjał rozwojowi ruchów populistycznych i eurosceptycznych lub eurofobicznych.

Trzeba było prawie 10 lat, aby kwestie społeczne znalazły się ponownie w centrum debat politycznych. Przyjęcie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w 2017 r. stanowiło punkt zwrotny. Podobnie, solidarne podejście do kryzysu zdrowotnego wywołanego COVID-19 świadczy o znaczeniu tego odnowionego wymiaru społecznego. Postępy są jednak nadal zbyt nieśmiałe, biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoimy.

Europejscy pracownicy chcą silnej, wspierającej i chroniącej Europy socjalnej. Dziś, przed nieformalnym posiedzeniem Rady Ministrów ds. Społecznych i Zatrudnienia, mobilizujemy się, aby zażądać od europejskich decydentów nadrobienia wieloletnich opóźnień poprzez przyjęcie, przed rocznicą podpisania Traktatu Rzymskiego, możliwie najbardziej ambitnej europejskiej dyrektywy w sprawie płac minimalnych i rokowań zbiorowych.

Dyrektywa ta powinna zobowiązywać państwa członkowskie do ustanowienia godziwych minimalnych wynagrodzeń, tak aby wszyscy pracownicy w Europie mogli godnie żyć ze swojej pracy. Musi ona również wymagać od państw członkowskich określenia, wraz z partnerami społecznymi, środków niezbędnych do wzmocnienia rokowań zbiorowych w jasnych ramach. Negocjacje zbiorowe, zwłaszcza na szczeblu międzybranżowym i branżowym, są najlepszym narzędziem sprawiedliwszego podziału dóbr wytwarzanych przez pracowników. Poza kwestią płac, negocjacje zbiorowe umożliwiają również poprawę warunków pracy i zagwarantowanie większego zaangażowania pracowników w wybory dokonywane przez ich przedsiębiorstwa.

Przedmiotowa dyrektywa stanowi prawdziwą szansę dla Europy: jest to szansa na pogodzenie jej obywateli z projektem europejskim poprzez stanowienie prawa w celu wprowadzenia odczuwalnych zmian o pozytywnym wpływie. Prezydencja francuska uczyniła z niej jeden ze swoich priorytetów i jest w stanie doprowadzić ją do pomyślnego zakończenia w nadchodzących tygodniach. Wzywamy zatem instytucje europejskie i rządy do osiągnięcia porozumienia, które spełni oczekiwania pracowników, a w szerszym ujęciu - obywateli europejskich.


Laurent BERGER

Reiner HOFFMAN

Wolfgang KATZIAN

Marie Hélène SKA

Président de la CES et Secrétaire Général de la CFDT, France

Président du DGB, Allemagne

Président de l’OGB, Autriche

Secrétaire Général CSC, Belgium

Pepe ALVAREZ

Jarkko ELORANTA

Luigi SBARRA

Andrzej RADZIKOWSKI

Secrétaire Général UGT, Espagne

Président SAK, Finlande

Secrétaire Général CISL, Italy

Président OPZZ, Pologne