Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się do Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej naprawiającej niekorzystną sytuację matek, którym obniżono wymiar czasu pracy na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a następnie urodziły dziecko w okresie pandemii.

W wyniku powyższej regulacji, w związku z art. 40 i 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla osób, którym obniżono wymiar czasu pracy, stanowi wynagrodzenie ustalone na podstawie zmienionego czasu pracy. W tej sytuacji nie dochodzi do obliczania wysokości zasiłku na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osoby ubezpieczonej wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

OPZZ zmierza do ochrony kobiet przed ponoszeniem negatywnych skutków ekonomicznych z tytułu tymczasowego obniżenia czasu pracy, a następnie urodzenia dziecka w czasie pandemii. Biorąc pod uwagę fakt, że zredukowanie wymiaru czasu pracy na podstawie Tarczy Antykryzysowej będzie obowiązywać jedynie krótkotrwale, to obliczanie na jego podstawie zasiłku macierzyńskiego jest krzywdzące i niesprawiedliwe w stosunku do tysięcy kobiet. Naszym zdaniem podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego powinno być wynagrodzenie ustalone dla wymiaru czasu pracy obowiązujące przed jego obniżeniem.

W związku z powyższym liczymy na przychylenie odniesienie się do naszego apelu.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych sporządziło i przekazało KKP Lewicy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

To nie pierwsza inicjatywa OPZZ na rzecz poprawy niekorzystnej sytuacji kobiet rodzących dziecko w okresie pandemii. Wcześniej - w dniu 24 lipca 2020 roku - skierowaliśmy do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wniosek o pilne wprowadzenie autopoprawki rządu do procedowanego w Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID – 19 oraz po jej ustaniu (druk sejmowy nr  483), naprawiającej niekorzystną sytuację matek, dla których wysokość zasiłku macierzyńskiego ustalona jest na podstawie wymiaru czasu pracy obniżonego w wyniku przepisów Tarczy Antykryzysowej. Rząd nie wprowadził korzystnych dla kobiet rozwiązań. Ze szczegółami inicjatywy można się zapoznać TUTAJ.  


Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ