OPZZ zaapelowało do Elżbiety Witek o niezwłoczne skierowanie pod obrady Sejmu projektów ustaw w sprawie emerytur stażowych. Niedopuszczalne jest dalsze wstrzymywanie prac nad tak istotnym postulatem związków zawodowych.

Biuro Prasowe OPZZ


OPZZ domaga się do Elżbiety Witek rozpoczęcia prac nad projektami ustaw o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które złożyły w Sejmie, w porozumieniu z OPZZ, Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 (23 stycznia 2020 r.) oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (3 marca 2020 r.). Prezydencki projekt ustawy złożony 14 grudnia 2021 r. również nie został dotychczas skierowany pod obrady. Jedynie obywatelski projekt ustawy w sprawie emerytur stażowych z dnia 30 września 2021 r. został skierowany do I czytania i poddany pod głosowanie. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu został odrzucony, lecz dalsze prace parlamentarne nad nim ustały. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 2010 r. nieprzerwanie zabiega o wprowadzenie emerytur stażowych. Idea emerytur stażowych, cieszy się wysokim poparciem społecznym. Pod projektem obywatelskim OPZZ w tej sprawie podpisało się ponad 700 tysięcy pracowników. Projekt OPZZ był już dwukrotnie prezentowany w Sejmie (22 lipca 2010 r. i 29 lutego 2012 r.), nie uzyskując jednak poparcia większości parlamentarnej. W porozumieniu z OPZZ projekty ustaw w sprawie emerytur stażowych złożyły w 2020 r. Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy.

Domagamy się stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat).

Pracownice i pracownicy starzeją się w sposób indywidualny. Zależy to m.in. od stanu zdrowia oraz rodzaju wykonywanej pracy. Czynniki te wpływają na wydolność organizmu i utrudniają im aktywność zawodową. Długoletni staż pracy i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne powoduje, że osoby te wypracowują odpowiedni kapitał emerytalny, który pozwoli na uzyskanie emerytury bez dopłat z budżetu państwa. Praktyka pokazuje, że tylko 50% osób uzyskujących uprawnienia emerytalne korzysta z nich od razu.

Wprowadzenie emerytur stażowych stworzy silny bodziec do podejmowania rejestrowanej aktywności zawodowej, przyniesie zwiększenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a także zwiększenie wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Pismo OPZZ do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek