Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS nie osiągnął porozumienia w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2021. W trakcie obrad OPZZ wyraziło negatywną opinię dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładającego wprowadzenie do polskiego porządku prawnego alternatywnego modelu opodatkowania niektórych osób prawnych, tzw. estońskiego CIT.

Uzgodnienie wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2021 okazało się niemożliwe. Wczoraj (8 września br.), w drugim dniu negocjacji, Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS nie osiągnął kompromisu. Widoczne były zasadnicze różnice w ocenie sytuacji makroekonomicznej oraz zaproponowanych przez rząd rozwiązań budżetowych, np. w zakresie podatków. W trakcie dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiadali na pytania związkowców i pracodawców dotyczące wydatków i dochodów planu finansowego państwa na kolejny rok. Uzyskane odpowiedzi nie pozwoliły jednak stronom na zbliżenie stanowisk. Tym samym nie udało się osiągnąć porozumienia. Teraz każda ze stron będzie miała pięć dni na przedstawienie wspólnego stanowiska.

W dalszej części obrad OPZZ nie poparło propozycji pracodawców, aby przyjąć wspólne stanowisko Zespołu w sprawie tzw. estońskiego CIT-u. Rozwiązanie to ma wg rządu zwiększyć konkurencyjność rodzimych firm poprzez zapewnienie wzrostu inwestycji. Przewiduje ono brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie. W ocenie OPZZ nie ma pewności czy w wyniku przyjęcia proponowanego rozwiązania wzrosną inwestycje i wynagrodzenia pracujących. Podkreślić należy, że w ostatnich latach wprowadzono szereg zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, korzystnych dla przedsiębiorców, w tym obniżono stawki podatku CIT dla firm, które nie przełożyły się jednak na znaczący wzrost inwestycji. Propozycja ustanowienia nowego rozwiązania podatkowego w obecnej, trudnej kondycji finansów publicznych i zapowiadanego spadku dochodów podatkowych z tytułu podatku CIT w 2021 r. o 4,1% jest w ocenie OPZZ problematyczna, szczególnie w sytuacji, gdy w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów zmniejszą się dochody sektora finansów publicznych o 5 mld zł. Asymetria w opodatkowaniu kapitału i pracy jest coraz bardziej widoczna. Praca jest bardziej opodatkowana niż kapitał. W pełni uzasadnia to negatywną opinię OPZZ w tym zakresie.

(nq)