Opolskie: przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski złożył wizytę w Głubczycach, gdzie uczestniczył w uroczystości wręczenia nagrody Diamenty OPZZ w kategorii Najlepszy pracodawca, u którego działa organizacja członkowska OPZZ za rok 2021.

Biuro Prasowe OPZZ


Spośród wielu zgłoszeń Kapituła nagrody wybrała wniosek Międzyzakładowej Organizacji ZZ Pracowników Rolnictwa w RP przy Top Farms Głubczyce sp. z o.o. (TFG) wsparty przez Radę OPZZ Woj. Opolskiego.

Przewodniczący MZZ Janusz Gużda, rekomendując pracodawcę do nagrody podkreślił, że związek zawodowy działający w TFG uczestniczy w zarządzaniu we wszystkich sprawach objętych przedmiotem partycypacji pracowniczej. Decyzje podejmowane są przez partnerów społecznych – pracowników i pracodawcę. Przykładem jest uzgadnianie preliminarza wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – związek przygotowuje projekt, który – po uzgodnieniu z Zarządem spółki – wchodzi w życie. Szef zakładowej organizacji związkowej podkreśla, że na spotkaniach z Zarządem związku pracodawca zawsze przekazuje rzetelnie informacje o aktualnej sytuacji firmy. Kolejnym przykładem dobrej współpracy partnerów społecznych w zakładzie jest działalność Społecznej Inspekcji Pracy. Inspektorzy formułują uwagi dotyczące przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i prawa pracy. Uczestniczą w społecznych przeglądach warunków pracy oraz w kontrolach PIP i ich podsumowaniach. Zarząd firmy uwzględnia uwagi i spostrzeżenia SIP systematycznie podnosząc standardy BHP w zakładzie.

Andrzej Radzikowski, wręczając nagrodę, podkreślił wagę dialogu społecznego w przedsiębiorstwie. Wzajemne zrozumienie, szacunek i partnerstwo tworzą lepszą atmosferę w pracy a to przekłada się na jakość produkcji i korzystne wyniki finansowe.

- Lepiej wspólnie mówić, niż przeciwko sobie milczeć – podkreślił przewodniczący OPZZ.

Andrzej Radzikowski poinformował ponadto o działaniach OPZZ i Rady Dialogu Społecznego, której przewodniczy, w kryzysowej sytuacji wywołanej przez zbrojny atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.


Top Farms Głubczyce znajduje się w południowej części województwa opolskiego na terenie gmin Głubczyce, Branice, Kietrz, Baborów i Pawłowiczki i gospodaruje na jednych z najlepszych gruntów w Polsce - 11 234 ha gruntów rolnych. Głównymi kierunkami aktywności Spółki są produkcja zbóż, rzepaku, ziemniaków, buraków oraz produkcja mleka. Każdego roku Top Farms Głubczyce ma w ofercie sprzedaży ok. 44 tys. ton zbóż, 6 tys. ton rzepaku, 50 tys. ton buraków cukrowych oraz 44 tys. ton ziemniaków. Spółka jest jednym z największych w kraju producentem mleka. Posiada ponad 1700 krów mlecznych rasy HF, których genetyczny potencjał produkcji mleka przekracza 18,5 mln litrów rocznie. Zwierzęta są utrzymywane w dwóch zmodernizowanych, wolnostanowiskowych oborach zlokalizowanych w miejscowościach Nowe Gołuszowice i Widok. Mleko jest sprzedawane do czołowych przetwórców w Polsce. Spółka opiera swoją działalność na najwyższych standardach w tej branży.


Diamenty OPZZ przyznawane są od 2019 r. Celem konkursu jest nagradzanie związkowców lub organizacji związkowych, które w szczególny sposób wyróżniły się w walce o godne i bezpieczne warunki pracy, skutecznie bronią miejsc pracy, wyróżniają się w działalności związkowej. Pracodawcy są nagradzani za poszanowanie zasad dialogu społecznego i współpracę z organizacjami związkowymi.