Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego odbyło się 23 marca br. we Wrocławiu. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Popielarz, Wiceprzewodnicząca konfederacji. Gościem Rady była Małgorzata Łagowska, Okręgowy Inspektor Pracy.

Rada OPZZ Woj. Dolnośląskiego


Małgorzata Łagowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Inspekcji Pracy za 2021 r. Rada przyjęła stanowisko w tej sprawie. Czytamy w nim m.in.: „Choć w roku 2021 priorytetem wszystkich działań uczestników rynku pracy była ochrona zdrowia i życia ludzkiego - to jednak w dalszym ciągu występują negatywne zjawiska w zakresie przestrzegania prawa pracy. Świadczy o tym utrzymujący się od lat poziom skarg i wniosków wpływających do Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W roku 2021 wpłynęło ich 4 459”. Rada wysoko oceniła współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu i wyraziła nadzieję na jej dalsze podtrzymywanie i rozwijanie dla dobra pracowników zatrudnionych w dolnośląskich zakładach pracy.

W dalszej części obrad wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz przedstawiła informacje o bieżących działaniach OPZZ, dotyczących między innymi przygotowań do obchodów Święta Pracy, organizacji spotkań z młodymi związkowcami oraz akcji wspierających uchodźców z Ukrainy.

Omawiając sprawy bieżące, przewodniczący Andrzej Otręba poinformował o rozpoczynającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej struktur OPZZ oraz planowanych zamierzeniach Rady w najbliższym czasie. Andrzej Otręba przedstawił także sprawozdanie finansowe z działalności Rady za 2021 r., które zostało jednogłośnie zatwierdzone przez zebranych.