24 marca br. odbyło się III posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Uczestniczyła w nim Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Woj. Lubelskiego, wiceprzewodnicząca WRRP w Lublinie.

Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego


Zebrani pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji samorządu województwa lubelskiego w 2021 roku. Podkreślili racjonalność gospodarowania tymi środkami.

Akceptację Rady uzyskał również projekt „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”.

Ponadto zebrani zapoznali się z wynikami monitoringu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022. Omówiono także bieżąca sytuację na rynku pracy w województwie lubelskim.