Pierwsze tegoroczne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcono problemom rynku pracy na Opolszczyźnie. Mówiono także o pomocy udzielanej uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Biuro Rady OPZZ Woj. Opolskiego


Posiedzenie rozpoczęło się od przekazania przewodnictwa Rady przez stronę związkową Wojewodzie Opolskiemu. Gratulacje i podziękowania za przewodniczenie w ubiegłej kadencji Rady przekazano Krystynie Ciemniak. Akt powołania na członka WRDS otrzymał Waldemar Drożdżol, przedstawiciel Izby Rzemieślniczej. Na posiedzeniu WRDS obecni byli przedstawiciele opolskiej Rady OPZZ: Wojciech Rajchel, przewodniczący, Janusz Gużda i Bożena Borys, wiceprzewodniczący, oraz członkini Rady Dorota Pregel.

Rada zajęła się regionalnym planem działań na rzecz zatrudnienia i pomocy dla obywateli Ukrainy szukającym schronienia w Polsce przed wojną.

Sytuację na rynek pracy w obliczu kryzysu przedstawił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski. Omawiając Założenia Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia podkreślał, że jest to dokument przygotowywany w perspektywie rocznej, który powstawał w warunkach kryzysu epidemicznego, inflacyjnego i imigracyjnego, wywołanego napaścią Rosji na Ukrainę.– W tym roku działania skupiamy na odpowiedzi na kilka najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi regionalny rynek pracy mówił dyrektor i wymienił: równowagę na rynku pracy w kontekście negatywnych skutków pandemii COVID-19; wsparcie na rzecz zatrudnienia cudzoziemców i reemigrantów; działania na rzecz wzmocnienia pozycji młodzieży na regionalnym rynku pracy; rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników z uwzględnieniem aktywnego poradnictwa zawodowego oraz rozwój przedsiębiorczości. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia ma charakter zadaniowy. Dyrektor Kalski przedstawił katalog zadań, realizowanych w każdym z tych obszarów. W dyskusji nad zapisami planu członkowie WRDS zwrócili uwagę na konieczność weryfikacji zapisów, dotyczących nowej sytuacji, czyli pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli się na naszym rynku pracy. Co prawda takie zapisy pojawiły się w planie, ale zdaniem członków Rady wymagały większej uwagi. Po wyjaśnieniach dyrektora WUP WRDS pozytywnie zaopiniowała plan na ten rok.

Pomoc kompleksowa i długofalowa

W drugiej części obrad członkowie WRDS zapoznali się z informacją wojewody i marszałka województwa o działaniach pomocowych udzielanych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wojewoda Sławomir Kłosowski przypomniał wszystkie działania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem punktu informacyjnego i punktu recepcyjnego dla uchodźców. Mówił tez o współpracy z samorządami, organizacjami i innymi instytucjami w regionie. Dziękował samorządom wszystkich szczebli za bardzo dobrą współpracę, dziękował także marszałkowi Andrzejowi Bule za decyzję o wsparciu przez zarząd województwa działalności punktu recepcyjnego w akademiku Politechniki Opolskiej Sokrates. Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura mówiła o podjętych już przez samorząd województwa działaniach, prowadzonych dwutorowo – zarówno na rzecz zaprzyjaźnionego z województwem opolskim obwodu iwanofrankiwskiego, jak i na rzecz przybywających na Opolszczyznę uchodźców. Do obwodu iwankfrankiwskiego pojechało już m.in. ponad 5 i pół tony leków i sprzętu medycznego oraz trzy karetki. Samorząd województwa objął także opieką dom dziecka w Iwanofrankiwsku dla ponad setki dzieci, wcześniej przebywających w podobnych placówkach, które uległy całkowitemu zniszczeniu. W woj. opolskim urząd marszałkowski przygotowuje m.in. kompleksową ofertę dla tych obywateli Ukrainy, którzy zechcą pracować w ochronie zdrowia. – Ale przede wszystkim myślimy o systematycznej i długofalowej pomocy, jaka będzie potrzebna przebywającym u nas uchodźcom– mówiła wicemarszałek Donath-Kasiura. – Dlatego przygotowaliśmy katalog działań, który przesłaliśmy do ministra finansów i rozwoju z informacją o możliwości zagospodarowania 5 mln złotych oszczędności z mijającej perspektywy unijnej, jak i z prośbą o możliwość prefinansowania niektórych działań z przyszłej perspektywy. Tutaj nasze potrzeby oszacowaliśmy na 140 milionów złotych. Jesteśmy gotowi do działania, czekamy tylko na zgodę rządu i Unii Europejskiej – dodała pani wicemarszałek.

Na pieniądze z funduszy europejskich z nowej perspektywy 2021-2027 oczekuje również strona społeczna. Przewodniczący Wojciech Rajchel zwrócił się w tej kwestii do marszałka województwa opolskiego pismem w dniu 14 marca br., wnosząc o programy dla wszystkich uprawnionych podmiotów, w tym związków zawodowych.