Wojciech Rajchel, Przewodniczący Rady OPZZ Woj. Opolskiego: - Bardzo sobie cenimy współpracę z Państwową Inspekcją Pracy, która na przestrzeni lat była zawsze wzorowa i na wysokim poziomie.

Biuro Rady OPZZ Woj. Opolskiego


Gościem obrad opolskiej Rady OPZZ była Anna Kołodziej, szefowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Przewodniczący Rady Wojciech Rajchel podziękował jej za dotychczasową współpracę i powiedział: - Mamy świadomość, że związki zawodowy są źródłem wiedzy o warunkach pracy w zakładzie, natomiast rolą inspektorów PIP jest egzekwowanie obowiązujących przepisów

Opolski PIP jako organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem praw pracowniczych, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, efektywnie współpracuje z zakładowymi organizacjami związkowymi na Opolszczyźnie. W opinii przewodniczącego Rajchela szczególną rolę odgrywają tu inspektorzy PIP – eksperci w zakresie prawa związkowego. W oficjalnym podziękowaniu Rady OPZZ czytamy m.in.: Bez Państwa pomocy nasza działalność społeczna na rzecz bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy nie byłaby możliwa. Niniejszym składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom w inspektoracie, które codziennie swoją pracą i wiedzą przyczyniają się do poprawy warunków pracy, ochrony zbiorowego prawa pracy, w tym prawa związkowego.