Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. funduszy europejskich RDS odbyło się 17 marca br. W posiedzeniu uczestniczyli Aleksandra Wąsik i Zygmunt Mierzejewski (OPZZ). Stronę rządową reprezentowali: Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotr Patkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Zygmunt Mierzejewski, OPZZ


Na początku obrad minister W. Buda przedstawił stan przygotowania krajowych i regionalnych programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Omówił także trzy inne punkty (które były zaplanowane w dalszej kolejności): przygotowanie programów w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Ustawę o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Do KE złożono Umowę Partnerstwa, krajowe programy oraz 16 regionalnych. Nie złożono jeszcze Programu Żywnościowego i Programu Rybołówstwa. W odpowiedzi na obawy przedstawicieli OPZZ dotyczące programów regionalnych (w większości brak zapisów dotyczących wzmacniania potencjału Partnerów Społecznych) usłyszeliśmy, że MFiPR nie będzie interweniowało w tej sprawie. Minister potwierdził, że wydłużono czas konsultacji Ustawy Wdrożeniowej z 14 na 30 dni, oraz że na Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju (zgodnie z wnioskiem OPZZ) przegłosowano większą autonomię dla rzecznika funduszy europejskich

Odnośnie do FST przywołał zapisy z pisma skierowanego do Zespołu:

15 grudnia 2021 r. przesłaliśmy do Komisji Europejskiej (KE) projekt Umowy Partnerstwa, co rozpoczęło proces formalnych negocjacji. Jednym z obszarów negocjacyjnych jest zasięg geograficzny oraz model wdrażania FST. Przesądzenia w tych obszarach są kluczowe dla podejmowania dalszych kroków w obszarze programowania wsparcia w FST. Na obecnym etapie, pomimo braku znajomości wyników negocjacji Umowy Partnerstwa, dążymy do zminimalizowania ryzyka opóźnień we wdrażaniu FST. Istnieje prawdopodobieństwo, że duża część FST będzie wdrażana w ramach programów regionalnych. Zakres interwencji będzie wynikał z szeroko konsultowanych Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji. Prace nad programem krajowym będą mogły być zintensyfikowane po uzgodnieniach z Komisją Europejską. Liczymy na to, że negocjacje z KE w tym zakresie zakończą się w najbliższym czasie, co pozwoli na uruchomienie procesu konsultacji, o czym Ministerstwo będzie informować partnerów społecznych.

W sprawie finansowania kar wymierzonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE i ich wpływu na budżet dla Polski w ramach nowej perspektywy finansowej UE, Minister zapewnił, że są środki na takie wydatki.

Na moje pytanie: dlaczego w Funduszu Modernizacji (za FM odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska) nie są uwzględnieni partnerzy społeczni, Minister zapewnił, że zwróci się z tą prośba do MKiS.