W Gdańsku 22 lutego br. odbyło się hybrydowe posiedzenie Rady OPZZ Woj. Pomorskiego pod przewodnictwem Adama Liszczewskiego.

Biuro Rady OPZZ Woj. Pomorskiego


Omówiono stan przygotowań Rady oraz zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych woj. pomorskiego do kampanii wyborczej przed X Kongresem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w 2022 r. Zatwierdzono regulamin wyborczy Rady.

Przewodniczący A. Liszczewski przedstawił najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się obecnie OPZZ. To między innymi działania na rzecz emerytur stażowych. Zebrani przeanalizowali projekty ustaw w tej sprawie złożone m.in. przez Prezydenta RP. Omówili ponadto stanowisko Centrali dotyczące projektu reformy szpitalnictwa, przedstawionej przez Ministra Zdrowia. Zapoznali się także z zasadami odliczania składek związkowych od podatku, obowiązującymi od tego roku.

Rada zaaprobowała sprawozdanie z działalności w 2021 r. i przyjęła plan pracy na rok 2022.