Spożywcy z całej Polski wzięli udział w Posiedzeniu Rady Reprezentantów Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego, które odbyło się 18 lutego br. w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyła Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ.

Biuro Prasowe OPZZ


W pierwszej części spotkania Rada Reprezentantów Federacji zajęła się sprawozdaniem za rok 2021 oraz sprawozdaniem Komisji rewizyjnej, a także uchwaleniem budżetu na bieżący rok i ustaleniem harmonogramu działań.

Kolejna część została poświęcona działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Barbara Popielarz omówiła dotychczasowe osiągnięcia Porozumienia. Przedstawiła najważniejsze działania i inicjatywy podjęte w ostatnim czasie. Zapoznała zebranych z planem obchodów Europejskiego Roku Młodych oraz z najbliższymi kampaniami na rzecz realizacji 21 postulatów (przede wszystkim skróceniem tygodniowego czasu pracy do 35 godzin czy wydłużeniem urlopu. Poruszyła temat kobiet na rynku pracy i problemów, z jakimi kobiety się mierzą. Ważnym tematem był również poziom uzwiązkowienia i współpracy między związkami.

Uczestnicy posiedzenia zadawali Barbarze Popielarz dużo pytań na temat działań OPZZ, mówili o swoich codziennych problemach, które trudno rozwiązać.