Posiedzenie Rady Branży OPZZ Usługi Publiczne, które odbyło się 2 marca 2022 r. w formie wideokonferencji, poświęcono przede wszystkim omówieniu aktualnej sytuacji pracowników i aktywności związkowej podejmowanej przez organizacje działające w Branży. Dokonano także wyboru przedstawicieli do Komisji Statutowej i Komisji Programowej, opracowujących dokumenty na X Kongres OPZZ. 

Renata Górna, Biuro Prasowe OPZZ


Zostali nimi: Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii (Komisja Programowa) oraz Elżbieta Aleksandrowicz z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP.

Bieżące działania i aktywność OPZZ omówił wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin i szczególnie skupił się na przedsięwzięciach na rzecz wynagrodzeń, rozwiązań podatkowych odnośnie do składek związkowych, bieżących prac nad ustawami emerytalnymi oraz na  świadczeniach emerytalno–rentowych i sytuacji na rynku pracy. Członkowie Branży przedstawili problemy swoich środowisk pracowniczych w obszarze wymiaru sprawiedliwości, gospodarki komunalnej i ciepłownictwa, pracowników cywilnych wojska oraz ochrony zdrowia, z uwzględnieniem sytuacji w obszarze uzdrowisk, fizjoterapii czy środowiska zawodowego psychologów. Osią wspólną wielu problemów, często w różnych środowisk pracowniczych skupionych w usługach publicznych, są wynagrodzenia i ich nierówności czy dysproporcje, ale także nieefektywny dialog ze stroną rządową.

Organizacje związkowe zrzeszone w Branży podzieliły się informacjami na temat swojej aktywności na rzecz pomocy społeczeństwu ukraińskiemu w związku z wojna toczącą się na Ukrainie. Związki podjęły m.in. takie przedsięwzięcia jak: bezpłatna pomoc psychologiczna oraz tworzenie bazy specjalistów oferujących taką pomoc (OZZ Psychologów), bezpłatna rehabilitacja dla dzieci udzielana przez fizjoterapeutów (OZZ Pracowników Fizjoterapii) czy liczne zbiórki pieniężne ze składek związkowych na rzecz potrzebujących z Ukrainy.

Obradom przewodniczyła Urszula Michalska, przewodnicząca Branży.