W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, w sali Sejmiku Śląskiego, 21 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Śląskiego. W posiedzeniu udział wzięli m.in. Barbara Popielarz, Wiceprzewodnicząca OPZZ oraz Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Rada OPZZ Woj. Śląskiego 


Przed rozpoczęciem posiedzenia minutą ciszy uczczono pamięć górników, którzy zginęli w katastrofie, do której doszło w kopalni Pniówek w Pawłowicach oraz obywateli Ukrainy poległych w obronie własnej ojczyzny, żołnierzy oraz osoby cywilne.

Podczas posiedzenia zostały omówione sprawy dotyczące działalności Rady OPZZ Woj. Śląskiego. Barbara Popielarz, Wiceprzewodnicząca OPZZ, zapoznała zebranych z bieżącymi działaniami OPZZ. Poinformowała o pomocy udzielanej przez Centralę OPZZ oraz Ogólnokrajowe Organizacje Członkowskie uchodźcom z Ukrainy i darach przekazywanych im m.in. w ramach umowy z Federacją Związków Zawodowych Ukrainy (FZZU). Przedstawiła działania, jakie będą podejmowane przez OPZZ w ramach obchodzonego Roku Młodych. Omówiła sytuację kobiet na rynku pracy, która była przedmiotem debaty na posiedzeniu Rady OPZZ. Wspomniała o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn  w zatrudnieniu przede wszystkim w odniesieniu do płac. Poruszyła też temat transformacji regionu, która zdaniem wielu środowisk jest nieuchronna, ale jeśli tak, musi być przeprowadzona sprawiedliwie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracownika. Poinformowała również o szczegółach obchodów Święta Pracy.

Jednym z punktów obrad było wręczenie Jadwidze Aleksandrze Rezler odznaki „Za zasługi dla OPZZ”. Odznakę w imieniu Przewodniczącego OPZZ wręczyła Wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz. Gratulujemy!