W środę, 19 września 2019 roku odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego.

W pierwszej części posiedzenia odbyło się głosowanie uchwały RDS w sprawie ustalenia zasad wpisu mediatorów na listę ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego oraz głosowania uchwał strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji i w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wszystkie uchwały zostały przyjęte.

W kolejnej części posiedzenia odbyła się debata dotycząca sytuacji w polskim hutnictwie i przemyśle ciężkim.

Następnie Rada dyskutowała o projekcie budżetu państwa na 2020 r. Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała jednak wspólnego stanowiska w sprawie. Głównym powodem takiej sytuacji były rozbieżności pracodawców i związkowców odnośnie wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur. Jak podkreślił, w swoim wystąpieniu, pełniący obowiązki przewodniczącego OPZZ Andrzej Radzikowski na uznanie zasługuje fakt, że planowany budżet nie będzie miał deficytu. Podkreślił jednak, że niepokojące jest finansowanie z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wydatków nieprzewidzianych w ustawowych celach tych funduszy. Nie może być tak, aby ważne społecznie projekty były w dużej mierze finansowane ze środków przeznaczonych dla pracowników. Zauważył również, że szybki wzrost płacy minimalnej cieszy. Należy jednak pamiętać, że musimy pilnować aby nie spowodował spłaszczania wynagrodzeń w Polsce. W dyskusji udział wziął również prezes ZNP Sławomir Broniarz, który zwrócił uwagę na wynagrodzenia pracowników oświaty.

W ostatniej części posiedzenia odbyła się dyskusja dotycząca wieloletniej polityki państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Dla OPZZ szczególnie ważne są trzy kwestie tj. normy zatrudnienia, warunki pracy i nowe zawody medyczne (lub pomocnicze). To tematy które powinny być pogłębiane i być przedmiotem dyskusji w ramach prac zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego, z udziałem wszystkich partnerów społecznych. Należy także zwrócić uwagę jak zostało zaplanowane finansowanie programu. Oczekujemy aby ten dokument o charakterze strategicznym i wieloletnim był monitorowany przez wszystkich reprezentatywnych partnerów społecznych.

AS