Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg z wnioskiem o zobowiązanie wszystkich wojewódzkich urzędów pracy do publikowania na swoich stronach internetowych, w ujęciu miesięcznym, kompletnych informacji dotyczących zwolnień grupowych, które obejmowałyby następujący zakres:

  • liczbę zakładów pracy, które zgłosiły zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych wraz z planowanym terminem dokonania zwolnień;
  • liczbę osób zgłoszonych przez poszczególne zakłady pracy do zwolnienia w ramach zwolnień grupowych;
  • określenie branż, do których należą zakłady pracy zgłaszające zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych;
  • liczbę zakładów pracy, które zwolniły pracowników w ramach zwolnień grupowych;
  • liczbę osób zwolnionych przez poszczególne zakłady w ramach zwolnień grupowych.

OPZZ zwróciło w piśmie uwagę na fakt, że treść publikowanych przez wojewódzkie urzędy pracy informacji na temat zwolnień grupowych jest niejednolita. Większość wojewódzkich urzędów pracy publikuje co miesiąc niekompletne dane, a niektóre wojewódzkie urzędy pracy w ogóle nie publikują informacji o zwolnieniach grupowych. Zobligowanie wojewódzkich urzędów pracy do publikowania wskazanych informacji pozwoli OPZZ, oraz innym zainteresowanym podmiotom, na dokonywanie kompleksowej analizy sytuacji na rynku pracy.

Pełna treść wniosku OPZZ znajduje się w załączeniu.


Wniosek OPZZ