Ustawa przyjęta przez Sejm 9 kwietnia 2020 roku, w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, nie odpowiada na wyzwania stojące przed pracownikami, przedsiębiorcami i gospodarką. Koszty ratowania firm nadal ponoszą pracownicy.

Uważamy, że zasady dotowania wynagrodzeń przez państwo muszą się opierać na założeniu, że pracownik otrzymuje 100% dotychczasowego wynagrodzenia. Wsparcie państwa musi być powiązane z obowiązkiem utrzymania miejsc pracy przez przedsiębiorcę. 

OPZZ jest przekonane, że prawo do skorzystania przez mikroprzedsiębiorcę z umorzenia pożyczki ze środków Funduszu Pracy musi być uzależnione od obowiązku utrzymania przez okres 3 miesięcy (od dnia jej udzielenia) niezmienionego stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. Nie jest ponadto zasadne przyznanie podmiotom, którym udzielono pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, uprawnienia do składania wniosku o zgodę na likwidację stanowiska pracy przed upływem 36 miesięcy od pierwszego miesiąca, w którym zatrudniły na utworzonym stanowisku pracy pracownika, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

OPZZ sprzeciwia się redukcji zatrudnienia w administracji rządowej i wprowadzaniu gorszych warunków zatrudnienia pracowników, niż wynikające z nawiązania stosunku pracy. Osłabi to zdolność służby cywilnej do realizacji kluczowych zadań państwa.

Rząd proponuje by na czas zagrożenia epidemicznego pracownik samorządowy mógł być tymczasowo przeniesiony do wykonywania innej pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w tej samej lub innej miejscowości. OPZZ obawia się nadużywania tej regulacji przez pracodawców w stosunku do określonych pracowników. Mamy tu na uwadze problemy z funkcjonowaniem organizacji związkowych w wielu jednostkach samorządowych i utrudnienia, jakich doświadczają związkowcy.

Zagrożone są setki tysięcy miejsc pracy, również w zakładach, w których ograniczenia związane z epidemią mają marginalny wpływ na ich kondycję ekonomiczną. Nienaruszalnym uprawnieniem pracownika jest prawo weryfikacji decyzji pracodawcy w sądzie. Realizacja tego prawa - w czasie narastania problemów w funkcjonowaniu sądów - jest niezwykle utrudniona. Konieczne jest wydłużenie terminów na złożenie odwołania do sądu pracy aby zapewnić pracownikowi możliwość skorzystania z jego uprawnień

Nie godzimy się na kolejne, restrykcyjne uprawnienia pracodawców. Wystarczy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.

OPZZ oczekuje ponadto:

- rozszerzenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do ukończonego, 15. roku życia, zmuszonych do osobistego sprawowania opieki w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki i zwiększenia podstawy wymiaru zasiłku do 100%;

- zwiększenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych dla pracowników tracących pracę, do poziomu co najmniej 50% ostatnio pobieranego wynagrodzenia, w ostateczności poziom zasiłku nie powinien być miesięcznie niższy niż wysokość jednorazowego świadczenia postojowego dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby wykonującej umowę cywilno-prawną.

- zwiększenia wysokości zasiłku chorobowego do 100% dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych i Domach Pomocy Społecznej, którzy mają styczność z osobami chorymi czy zarażonymi COVID-19.

OPZZ sprzeciwia się narażeniu zdrowia i życia pracowników Poczty Polskiej S.A. w związku z organizacją wyborów prezydenckich w 2020 r. i wnosi o uchylenie ww. przepisu.

OPZZ domaga się skreślenia artykułów ustawy stanowiących o możliwości odwoływania członka Rady Dialogu Społecznego przez Prezesa Rady Ministrów i wkraczaniu innych podmiotów w kompetencje Rady Dialogu Społecznego.

Żądamy dodatkowych 20 mld zł na wsparcie systemu opieki zdrowotnej, a w szczególności na zakup: testów, środków ochrony indywidualnej dla pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19, wyposażenie stanowisk intensywnej terapii i 50% dodatków do wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia.

W walce z pandemią potrzebna jest tarcza chroniąca pracowników i ich miejsca pracy!