To już pewne. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej pozytywnie odpowiedział na apel OPZZ i wydłużył terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowej CIT-8 za rok obrotowy 2020. Projekty rozporządzeń w tej sprawie zostały podpisane w ubiegłym tygodniu, ale nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nastąpiło to dopiero w poniedziałek 29 marca br., po godzinie 16.00.

Można już ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że wszystkie jednostki, w tym związki zawodowe, które nie zrealizowały dotąd ustawowych obowiązków, otrzymały więcej czasu na sporządzenie sprawozdania finansowego.

W opublikowanym rozporządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, przedłuża się terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych dla: jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące; jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc.

Tym samym związki zawodowe mają czas sporządzenie sprawozdania finansowego do dnia 30 czerwca 2021 r. Gdyby nie przedłużenie terminu, obowiązek ten upłynąłby 31 marca br.

Wraz z tym terminem zmianie uległ termin na złożenie zeznania podatkowego CIT-8 i wpłatę podatku należnego. Związki zawodowe zyskały więcej czasu na ww. czynności - do 30 czerwca 2021 r. Z możliwości późniejszego złożenia zeznania będą mogły skorzystać podmioty, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Stanowi o tym rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

(nq)

Rozporządzenia do pobrania: