Prawie wszystkie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), zwanej dalej Ustawą odnoszą się nie tylko do zniesionego (od 16 maja 2022 r.) stanu epidemii, ale również do stanu zagrożenia epidemiologicznego – który ma zostać utrzymany. Tym samym z punktu widzenia przepisów Ustawy ww. zmiana nie będzie miała daleko idących skutków. Przepisy, które najbardziej dotyczą szeroko rozumianej dzielności związkowej takie jak: polecenie wydania pracy zdalnej (art. 3 Ustawy), przedłużenie kadencji organu statutowego związku zawodowego (art. 14i ust. 2 Ustawy), zdalny tryb organizacji posiedzeń organów osób prawnych (art. 15 zzzr Ustawy) zachowają zatem swoją moc.

Odnosząc się bardziej szczegółowo do wzbudzającej największą liczbę pytań kwestii przedłużenia kadencji organów związkowych lub społecznego inspektora pracy przepis stanowi, że jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja ulega przedłużeniu do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego lub społecznego inspektora pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Tym samym 90 dniowy deadline wyborczy rozpocznie swój bieg nie od chwili zniesienia stanu epidemii, ale dopiero od zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego (chyba, że po raz kolejny zastąpi go stan epidemii).