Oświadczenie OPZZ

z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie dodatku solidarnościowego

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych negatywnie ocenia prezydencką inicjatywę dodatku solidarnościowego, jak i zasady jego przyznawania. Projekt ustawy w tej sprawie został skierowany do Sejmu w dniu wczorajszym, a już dziś 4 czerwca 2020 roku zaplanowano jego pierwsze czytanie w parlamencie ! Tak skandalicznie błyskawiczny tryb procedowania, bez przewidzianych w trybie ustawowym konsultacji społecznych, jest nie do zaakceptowania przez OPZZ.

Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, a jego wysokość ma wynosić 1400 zł miesięcznie. Przypominamy, że osobom pracującym na własny rachunek czy na umowach cywilnoprawnych rząd przyznał w tarczach antykryzysowych znacznie wyższą kwotę 2080 zł jako rekompensatę za utracone dochody. To od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę odprowadzane są składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości prawie 2,5 procent ich wynagrodzeń a w zamian otrzymują oni niższe świadczenia! Rocznie suma składek na te fundusze wynosi około 14 miliardów złotych!

Przypominamy, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat domaga się zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych do poziomu przewidzianego Konwencją nr 168 Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli do poziomu co najmniej 50 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia.

Czas na realizację naszego postulatu, a nie dzielenie pracujących na lepszych i gorszych – ze względu na sposób utraty pracy lub dochodów !

Zasiłki przyznawane są z funduszy tworzonych z odpisów od wynagrodzeń pracowników!

To są nasze pracownicze pieniądze!

OPZZ, 4 czerwca 2020 roku