Jeśli rząd zrealizuje zgłoszony kilka lat temu przez OPZZ postulat, to już od 2020 roku pracodawcy nie będą mogli wliczać dodatku stażowego do wynagrodzenia minimalnego pracownika, na co pozwala ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Prawo to wykorzystuje obecnie wiele firm w celu optymalizacji kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. Stan ten ma zmienić rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który przed kilkoma dniami został skierowany do konsultacji społecznych. To ważna dla rynku pracy inicjatywa, która zwiększy dochody z pracy osób otrzymujących wynagrodzenie minimalne.

Kolejne rządy pozostawały głuche na argumenty OPZZ w tej sprawie, tłumacząc brak zgody na realizację naszego postulatu potrzebą ochrony pracodawców przed nadmiernym wzrostem kosztów pracy. Mamy jednak nadzieję, że już niedługo dodatek za staż pracy - podobnie jak dodatek za pracę w godzinach nocnych, który dzięki naszej aktywności nie jest wliczany, od 1 stycznia 2017 r., do wynagrodzenia minimalnego pracownika - przestanie ograniczać wzrost płac. Dziś dodatek stażowy jest fikcją a nie realną nagrodą za długoletnią pracę. Uważamy, że skoro przepisy prawa przyznają pracownikom prawo do tego dodatku, to powinny również zagwarantować jego wypłatę w pełnej wysokości, która wynika z przepisów prawa dotyczących zasad wynagradzania za pracę. Tymczasem w świetle obowiązującej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pracownicy z długoletnim stażem pracy są poszkodowani w wyniku włączenia dodatku za staż pracy do minimalnego wynagrodzenia, co w praktyce powoduje zrównanie ich wynagrodzenia z wysokością wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników bez stażu pracy. Oznacza to pozbawienie tych pierwszych wypracowanego przez lata pracy dodatku. W przypadku pracowników sfery budżetowej, w której od kilku lat wynagrodzenia są zamrożone, oznacza to, że część pracowników z długoletnim stażem pracy – w sytuacji corocznego wzrostu wysokości płacy minimalnej – otrzymuje minimalne wynagrodzenie kosztem zmniejszenia wysokości otrzymywanego dodatku za staż pracy.

OPZZ jeszcze w trakcie prac Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych wielokrotnie zgłaszało postulat wyłączenia dodatku stażowego i innych dodatków (np. dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, dodatku do wynagrodzenia za pracę zmianową) z wynagrodzenia minimalnego. Rządowa propozycja przewiduje, co prawda, rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy - co stanowi realizację naszego postulatu - ale docelowo OPZZ chce doprowadzić do sytuacji, w której minimalne wynagrodzenie stanie się kategorią jednoskładnikową, wynagrodzeniem zasadniczym, co przywracałoby właściwą funkcję dodatkom i składnikom wynagrodzenia.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (nr UD 440) wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji dostępny jest (TUTAJ).Ewentualne opinie do projektu ustawy proszę kierować, w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r., na adres e-mail: kusiak@opzz.org.pl

(nq)