Warszawa, 3.01.2018 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Dziękuję Wam za kolejny rok wspólnej walki o prawa pracownicze; za wysiłki na rzecz godnej, stabilnej pracy; za konsekwentne dążenie do wzrostu wynagrodzeń, za budowanie dobrego imienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dziękuję Wam  za odwagę i poświęcenie w codziennej pracy; za sprzeciw wobec wyzysku, dyskryminacji, łamania praw pracowniczych; za egalitaryzm, empatię, cierpliwość i upór. Bez Was Polska byłaby krajem mniej sprawiedliwym, mniej demokratycznym, mniej postępowym.

            Miniony rok był trudny. Rządzący często lekceważą dialog. Mimo to OPZZ aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, przedstawia  stanowiska i analizy oraz propozycje ustaw i eksperckich komentarzy. W Radzie Dialogu Społecznego na poziomie centralnym, branżowym i wojewódzkim promujemy rozwiązania propracownicze.

W codziennej działalności wspieramy zatrudnionych pomocą prawną.

            W ubiegłym roku negocjowaliśmy podniesienie płacy minimalnej i opowiadaliśmy się za podniesieniem płac w budżetówce. Walczyliśmy o odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Udało nam się zwiększyć limit zwolnienia od podatków świadczeń otrzymywanych z ZFŚS i funduszy związkowych. Ograniczyliśmy patologie w zamówieniach publicznych.  W wyniku naszych działań wkrótce zmieni się ustawa o związkach zawodowych, która ułatwi zrzeszanie się w związki. W mijającym roku udało się przeforsować rozwiązania korzystne dla pracowników tymczasowych.

Walczyliśmy o bardziej sprawiedliwą i socjalną Europę.

            Przed nami nowe wyzwania. Przygotowujemy się do IX Kongresu OPZZ. W bieżącym roku będziemy zabiegać o wyższe wynagrodzenia i świadczenia emerytalne, dłuższe urlopy, skrócenie tygodnia pracy, bardziej sprawiedliwe podatki. Aby osiągać sukcesy, musimy łączyć pracowników wielu branż i regionów, musimy być zjednoczeni i konsekwentni. Razem jesteśmy silniejsi.

Życzę w 2018 roku wielu osiągnięć, pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.


Ze związkowym pozdrowieniem

Jan Guz

Przewodniczący OPZZ