23 czerwca 2020 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Marszałek Sejmu Elżbiety Witek apel o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zapewnienia pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Proponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników i cieszy się wysokim poparciem społecznym. Z treścią apelu można się zapoznać pod adresem:

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/apel-opzz-w-sprawie-emerytur-stazowych

OPZZ otrzymało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedź, w której resort nie zajął jednoznacznego stanowiska wobec apelu OPZZ o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych. Zdaniem ministerstwa istnieje jednak potrzeba dyskusji z partnerami społecznymi nad propozycjami zmian systemu emerytalnego, które byłyby zgodne z oczekiwaniami społecznymi. Zaznaczono przy tym, że kwestia ta powinna stać się przedmiotem rozmów na forum Rady Dialogu Społecznego. Dzięki OPZZ w planie prac Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS-u znalazł się temat emerytur stażowych. W najbliższych dniach skierujemy do Przewodniczącego Zespołu Waldemara Lutkowskiego wniosek o pilne zwołanie posiedzenia Zespołu i upomnimy się o przeprowadzenie debaty o emeryturach stażowych.

Informacje o dotychczasowych inicjatywach OPZZ w sprawie emerytur stażowych znajdują się pod adresem:

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/walka-o-emerytury-stazowe-ten-projekt-powstal-w-opzz

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ