Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 2010 roku zabiega o zapewnienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają udokumentowany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz dla mężczyzn z okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 40 lat). Projekt OPZZ w tej sprawie był już dwukrotnie prezentowany w Sejmie (w dniu 22 lipca 2010 r. i 29 lutego 2012 r.), nie uzyskując jednak poparcia większości parlamentarnej. W dniach 14 i 15 grudnia 2021 r. odbędzie się posiedzenie Sejmu, podczas którego nastąpi pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych złożonego w Sejmie we wrześniu br. 

KD, Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ


Jest on zgodny z założeniami opracowanego przez nas 11 lat wcześniej projektu i zasługuje na poparcie – z opinią OPZZ w tej sprawie można zapoznać się pod adresem: https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/domagamy-sie-emerytur-stazowych


Podsumowanie najważniejszych działań OPZZ na rzecz emerytur stażowych w latach 2018–2021:

 • wystąpienie przez OPZZ do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z postulatem wdrożenia emerytur stażowych (23 sierpnia 2018 r.)
 • przesłanie pisma do Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, minister Elżbiety Rafalskiej informującego o postulacie OPZZ w sprawie emerytur pomostowych (23 sierpnia 2018 r.)
 • udział OPZZ w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, podczas którego omawiano postulat wprowadzenia emerytur stażowych (12 września 2018 r.)
 • pikieta OPZZ przed gmachem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej OPZZ w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych (9 maja 2019 r.) 
 • skierowanie do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy na rzecz emerytur stażowych; skierowanie projektu ustawy do Rady Dialogu Społecznego (3 marca 2019 r.)
 • złożenie przez OPZZ petycji do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o poparcie projektu ustawy o emeryturach stażowych, złożonego w Radzie Dialogu Społecznego przez OPZZ (9 maja 2019 r.)
 • uzyskanie odpowiedzi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na petycję (7 sierpnia 2019 r.); OPZZ, nie zgadzając się z argumentami zawartymi w przesłanej odpowiedzi, w dniu 19 września 2019 r. ponownie wystąpiło do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pismem w sprawie emerytur stażowych
 • skierowanie przez OPZZ apelu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia przez rząd działań legislacyjnych w celu wprowadzenia emerytur stażowych (18 września 2019 r.)
 • udział OPZZ w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, podczas którego OPZZ wskazało na niespełnienie obietnicy wyborczej przez prezydenta Andrzeja Dudę w sprawie złożenia projektu ustawy wprowadzającej możliwość przejścia na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego (26 listopada 2019 r.)
 • złożenie przez OPZZ wspólnie z parlamentarzystami z Polskiego Stronnictwa Ludowego projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych (23 stycznia 2020 r.)
 • Konferencja prasowa OPZZ z Klubem Parlamentarnym Lewicy na temat emerytur stażowych (3 marca 2020 r.)
 • skierowanie przez OPZZ apelu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Marszałek Sejmu Elżbiety Witek o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nowelizujących obowiązującą ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zmierzających do zapewnienia pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego o stażu pracy 35/40 lat (23 czerwca 2020 r.)
 • udział OPZZ w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, podczas którego OPZZ przedstawia argumenty na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych (22 września 2020 r.)
 • organizacja przez OPZZ przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie Związkowo-Narodowego Czytania noweli Gustawa Morcinka „Łysek z pokładu Idy”; związkowcy przypomnieli tym samym Prezydentowi Andrzejowi Dudzie o jego dwukrotnej deklaracji złożenia inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych; delegacja OPZZ składa w Kancelarii Pałacu Prezydenckiego Petycję do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie emerytur stażowych (29 września 2020 r.)
 • udział OPZZ w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, podczas którego OPZZ apeluje o podjęcie prac nad wdrożeniem emerytur stażowych (2 grudnia 2020 r.)
 • przygotowanie przez OPZZ publikacji – zbioru listów do Prezydenta od pracowników z długim stażem pracy, rozczarowanych brakiem działań rządzących na rzecz emerytur stażowych, którą przekazano na ręce Prezydenta Andrzeja Dudy wraz z ekspertyzą dr hab. Ryszarda Szarfenberga, zaprzeczającą twierdzeniu o wysokich kosztach wprowadzenia emerytur stażowych (7 grudnia 2020 r.)
 • wideokonferencja OPZZ z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pawłem Szrotem na temat postulatu OPZZ dotyczącego wprowadzenia emerytur stażowych (9 grudnia 2020 r.)
 • podjęcie przez OPZZ akcji billboardowej w celu wywarcia presji na Prezydenta Andrzeja Dudę na wywiązanie się z obietnicy wyborczej w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych; na budynku siedziby OPZZ wywieszono billboard z napisem: „Prezydencie RP dotrzymaj danego słowa! 10 lat walki OPZZ o emerytury stażowe” (marzec 2021 r.)
 • organizacja narady związkowców OPZZ, której celem było wypracowanie rekomendacji działań na rzecz emerytur stażowych na przyszłość (11 lutego 2021 r.)
 • przygotowanie filmu pt. „Życie jest za krótkie na pracę do śmierci” o emeryturach stażowych (23 lutego 2021 r.) w ramach kampanii na rzecz emerytur stażowych; dostępny pod adresem: https://www.opzz.org.pl/informacje/zycie-jest-za-krotkie-na-prace-do-smierci
 • OPZZ składa wniosek o włączenie przedstawicieli centrali związkowej do prac legislacyjnych Rady ds. Społecznych powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę, zmierzających do wprowadzenia emerytur stażowych (10 maja 2021 r.)