Wczoraj, 29 czerwca 2020 r., odbyła się konferencja uzgodnieniowa Rady Statystyki w sprawie projektu Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021. W ramach prac nad nowym programem badań statystyki publicznej na kolejny rok OPZZ zgłosiło propozycję podjęcia nowych tematów badawczych dotyczących m.in. umów cywilnoprawnych. W posiedzeniu uczestniczył Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

Pogłębione badanie dotyczące skali występowania umów cywilnoprawnych jest niezbędne, aby lepiej zrozumieć procesy zachodzące na rynku pracy i zrealizować postulat OPZZ oskładkowania wszystkich dochodów z pracy. W naszej ocenie partnerzy społeczni, rząd i inni użytkownicy statystyki publicznej powinni mieć pełną i wielowymiarową wiedzę na temat umów o dzieło i umów zlecenia. Jest to tym bardziej ważne, że pomoc finansowa udzielana pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, pochodzi z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które finansują pracujący. Obecnie nie wiemy zbyt wiele na temat umów zleceń i umów o dzieło. Mamy nadzieję, że już niedługo to się zmieni. Zgodnie z przepisami ustawy COVID-19 każdy płatnik składek ZUS, zlecający wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy, zobowiązany będzie do zgłoszenia zawartej umowy o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. GUS w odpowiedzi na postulat OPZZ zapewnił nas, że pracuje nad możliwością pozyskiwania danych o umowach cywilnoprawnych ze źródeł administracyjnych. Wpisał także, na nasz wniosek, badanie umów o dzieło do Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021.

(nq)