Konkurs na ,,Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” doczekał się szczebla centralnego!

To konkurs ważny dla organizacji związkowych, którego celem jest promowanie  działalności  społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają  na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach. Z bieżącym rokiem konkurs będzie rozstrzygany dwuetapowo – na szczeblu okręgowym, jak dotychczas, oraz na szczeblu centralnym. Podniesienie rangi konkursu wzmocni nie tylko jego prestiż, ale będzie na pewno zachęci społecznych inspektorów pracy do szerszego uczestnictwa. O wzrost prestiżu konkursu OPZZ zabiegał przez wiele lat. Także dzięki naszej aktywności w Regulaminie konkursu zagwarantowano udział przedstawicieli związkowych w komisjach konkursowych powoływanych zarówno na szczeblu centralnym i regionalnym.

W dniu 10 czerwca br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja konkursu, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele OPZZ i pozostałych central związkowych. Wiceprzewodniczącemu Andrzejowi Radzikowskiemu towarzyszyła delegacja w osobach: Renata Górna (z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ), Marek Kupiec (przewodniczący Rady OPZZ województwa mazowieckiego) oraz członkowie Komisji Ochrony Pracy OPZZ: Tomasz Wudarczyk, Halina Poszytek, Sylwia Starońska – Pająk i Tomasz Nagórka. W programie spotkania przewidziano prelekcję Pani Profesor Teresy Liszcz na temat roli Społecznej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy.

Uroczystość zgromadziła szeroką reprezentację środowisk zawodowych, partnerów instytucjonalnych i społecznych działających na rzecz bezpieczeństwa na czele z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy i Okręgowymi Inspektorami Pracy.

W część powitalnej spotkania, wiceprzewodniczący OPZZ podkreślił rolę związków zawodowych OPZZ na rzecz poprawy i warunków bezpieczeństwie pracy. Przedstawił zakres współpracy organizacji członkowskich OPZZ z PIP odbywający się na wielu płaszczyznach: szkoleniowej, kontrolnej, prewencyjnej i na każdym szczeblu: regionalnym, branżowym i krajowym. Podkreślił, że dla nas Państwowa Inspekcja Pracy jest gwarantem systematycznej poprawy warunków pracy i przestrzegania praw pracowniczych. Współpraca ta jest przypieczętowana wzajemnym Porozumieniem podpisanym przez OPZZ w 2007 i ciągle jest wzmacniana, ze względu na nowe obszary wynikające z wyzwań rynku pracy i zmieniającego się prawa. W drugiej części spotkania poświęconej ocenie praktycznej współpracy związków zawodowych z Państwową Inspekcją Pracy na rzecz budowania kultury bezpieczeństwa pracy, przedstawialiśmy prezentację obrazującą doświadczenia praktyczne ze współpracy ogólnokrajowych organizacji członkowskich OPZZ i Społecznych Inspektorów Pracy w działalności kontrolnej i prewencyjno – szkoleniowej z inspekcją pracy.

Z dniem 30 maja br. zakończył się regionalny szczebel konkursu i zgłaszanie kandydatów – najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy do nagród.

(rg)