W dniach 26 – 27 lutego 2019 roku odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Członkami Komitetu desygnowanymi przez OPZZ są Aleksandra Wąsik oraz Zygmunt Mierzejewski.

Zgodnie z wnioskami parterów społecznych na początku posiedzenia omówiono aktualny stan wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Pod koniec ubiegłego roku wiele działań było opóźnionych i istniały uzasadnione obawy czy alokowane środki zostaną wykorzystane w całości. OPZZ wnioskował o dogłębną analizę przyczyn w tych działaniach , które są zagrożone. Strona rządowa zobowiązała się do dodatkowych działań. Obecnie zagrożeń w realizacji nie ma, nie ma też problemów w osiągnięciu założonych celów. W tym roku planowany jest przegląd śródokresowy i OPZZ wnioskuje o aktywne włączenia partnerów społecznych do tego przeglądu. Przypomnieliśmy, że w poprzednim okresie wnioski i rekomendacje odbiegały od rzeczywistości i musieliśmy prostować rekomendacje.

Przed KM odbyło się 8 warsztatów dotyczących wszystkich zatwierdzanych podczas komitetu materiałów. Warsztaty pozwalają na lepsze przygotowanie materiałów oraz na dogłębną ich analizę. Podczas warsztatów OPZZ zgłaszało wiele uwag. Zostały one uwzględnione o czym pisaliśmy w informacjach z poszczególnych spotkań.

Podczas obrad omówiono i uchwalono do realizacji następujące projekty:

Kryterium rzetelności beneficjenta

Informacja o zmianie uchwały Komitetu numer 221 z 2 października 2018 roku w zakresie przyjęcia kryteriów dla projektów pozakonkursowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Zmiana Rocznego Planu Działania na 2019 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Działania 2.8 i 2.

Przyjęcie Rocznego Planu Działania na 2019 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Przyjęcie Rocznego Planu Działania na 2019 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zmiana Rocznego Planu Działania na 2019 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zmiana Rocznego Planu Działania na 2019 rok dla Osi III w zakresie kompetencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zmiana Rocznego Planu Działania na 2019 rok dla Osi IV – Konkurs Śląski Inkubator Dostępności – Działanie 4.1

Przyjęcie tabel rekomendacji z badań ewaluacyjnych

Prezentacja projektu pozakonkursowego SUCCESSIBILITY – zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus

Zmiana Rocznego Planu Działania na 2019 rok dla Osi V w zakresie kompetencji Ministerstwa Zdrowia

Reguła proporcjonalności – zasady stosowania

ZM