30 lipca 2019 r. Fundacja La Strada zorganizowała w Warszawie debatę z okazji Światowego Dnia Walki z handlem ludźmi. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji zwalczania handlu ludźmi, a także możliwości podjęcia wspólnych działań przez organizacje, których przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu. W wydarzeniu wzięli udział m.in. reprezentanci polskich instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, a także Ambasady Wielkiej Brytanii i Ambasady Stanów Zjednoczonych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentował Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych, oraz Katarzyna Duda z Wydziału Międzynarodowego.

Przedmiotem dyskusji były m.in. praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Zaprezentowano cząstkowe efekty prac działającego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, którego członkiem jest OPZZ, dotyczące definicji pracy przymusowej oraz wypracowania narzędzi dla biznesu w zakresie minimalizowania ryzyk wystąpienia zjawiska pracy przymusowej w łańcuchu dostaw.

Przedstawione zostały również efekty obowiązywania Modern Slavery Act, ustawy o współczesnym niewolnictwie, wdrożonej w Zjednoczonym Królestwie w 2015 r., której celem jest zwalczanie niegodziwego traktowania pracowników przez brytyjskie firmy i ich kooperantów. Ustawa przewiduje, że przedsiębiorstwa, których roczny obrót przekracza 36 mln. funtów mają obowiązek raportowania o przestrzeganiu zaleceń zawartych w ustawie i podjętych środkach przeciwdziałających handlowi ludźmi, w celu upewnienia się, że współczesne niewolnictwo ani handel ludźmi nie ma miejsca na żadnym etapie ich łańcucha dostaw. Choć ustawa bezpośrednio dotyczy tylko największych spółek, to w praktyce dotyka wielu średnich i małych firm na całym świecie. Te, chcąc zyskać cennego brytyjskiego kontrahenta, muszą już na etapie kontraktowania zamówienia udowodnić, że przestrzegają praw człowieka w swoim łańcuchu dostaw.

Przybliżono także miejsce Polski w Trafficking in Persons Report 2019. W raporcie wskazano, że polski rząd nie w pełni spełnia minimalne standardy eliminacji handlu ludźmi, m.in. wysiłki na rzecz identyfikacji i ochrony dzieci-ofiar były niewystarczające. Dlatego Polska została spadła z grupy 1 do 2 w rankingu TIP.

KD, nq