W dniu 25 stycznia 2019 r. Rada Dialogu Społecznego, na posiedzeniu plenarnym, przyjęła stanowisko strony pracodawców i strony pracowników w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego.

Kilka dni wcześniej tj. 17 stycznia br. w sprawie tej spotkał się Zespół problemowy RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, który wypracował w tej sprawie porozumienie partnerów społecznych. W pracach Zespołu wzięli udział: Roman Piotrowski, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce i Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

W trakcie obrad omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r., dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W toku dyskusji stronie związkowej udało się przekonać stronę pracodawców nie tylko do poparcia tej propozycji, ale także do rozpoczęcia dyskusji na temat wyłączenia z katalogu składników, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę pozostałych dodatków do wynagrodzenia. W tym celu zwrócono się do strony rządowej o pilne przedłożenie Radzie Dialogu Społecznego analizy skutków wyłączenia wszystkich dodatków z wynagrodzenia minimalnego.

Działania te przybliżają nas do realizacji postulatu OPZZ, zgłoszonego jeszcze w trakcie prac Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, oraz ważnego punktu Programu OPZZ, aby minimalne wynagrodzenie stało się kategorią jednoskładnikową, wynagrodzeniem zasadniczym, co przywróciłoby właściwą funkcję dodatkom i składnikom wynagrodzenia.

(nq)