Rada Ministrów zaproponowała Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 roku na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. wynosi 0,2 proc., co oznacza, że prognozowane obligatoryjne 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń za 2020 r. wynosi 0,04 proc. Z kolei prognoza średniorocznego wskaźnika towarów i usług konsumpcyjnych ogółem dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów kształtuje się na poziomie 103,8 proc. W związku z powyższym prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wyniósł 103,84 proc.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych wydały wspólne stanowisko, w którym oceniają propozycję Rady Ministrów jako niewystarczającą. Centrale związkowe zgodnie domagają się zwiększenia wskaźnika waloryzacji. Miałby on wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2020 r., zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.

Z treścią wspólnego stanowiska można zapoznać się TUTAJ.

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ