OPZZ bierze udział w kampanii Więcej demokracji w pracy. Kampania zaczyna przynosić pozytywne efekty. Komisja Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego przytłaczającą większością głosów przyjęła sprawozdanie dotyczące inicjatywy posłanki Gaby Bischoff poświęconej "Demokracji w pracy" (głosowanie odbyło się 23 listopada br.).

Magda Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ


Posłanka Gaby Bischoff w sprawozdaniu wzywa do unowocześnienia unijnego prawodawstwa dotyczącego udziału pracowników w podejmowaniu decyzji w miejscu pracy. Wzywa również do: 

  • przygotowania nowej dyrektywy ramowej w sprawie informowania pracowników, przeprowadzania z nimi konsultacji oraz reprezentacji na szczeblu zarządu,
  • przeglądu dyrektywy w sprawie europejskiej rady zakładowej,
  • wywierania nacisku na Komisję Europejską, aby zwiększyła zaangażowanie pracowników w decyzje podejmowane w miejscu pracy.

OPZZ tak jak EKZZ uważa, że uczestnictwo pracowników w zarządzaniu firmą powinno stanowić kluczową kwestię w XXI wieku. Silniejsze zaangażowanie pracowników w ramach ich organizacji może bezpośrednio poprawić warunki pracy, poziom wynagrodzeń, prawa pracownicze, integrację społeczną i gospodarczą oraz zrównoważony rozwój. Może przyczynić się również do bardziej zrównoważonego i skutecznego ładu korporacyjnego oraz do wyższej jakości usług publicznych. Dane sugerują, że silniejszy głos pracowników wiąże się z niższymi płacami kadry kierowniczej, lepszymi wynikami ekonomicznymi firm i wyższym poziomem zatrudnienia. 

Dlatego kampania Więcej demokracji w pracy powinna znaleźć się w centrum debaty społecznej. Przedstawiciele pracowników mają prawo do informacji, konsultacji, prowadzenia dyskusji na wszystkich szczeblach oraz aktywnego uczestnictwa w procesie decyzyjnym swoich firm lub organizacji, zanim zostaną podjęte jakiekolwiek ważne decyzje!

- Najwyższy czas dostosować ramy prawne odpowiadające przekształceniom, jakie się dokonały w społeczeństwie w XXI wieku, włączając przedstawicieli pracowników w proces podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania firm lub organizacji i współuczestniczenie w ich zarządzaniu. Z zadowoleniem więc odnotowujemy przyjęcie raportu Gaby Bischoff - powiedział Piotr Ostrowski, Wicveprzewodniczący OPZZ. 

Relacja pracownik - pracodawca jest tzw. relacją dwustronną, z jednej strony zapewniającą pracownikom samorealizację i zwiększenie ich zaangażowania życie zawodowym, z drugiej zaś wszelkie działania pracownicze są nierozerwalnie związane z budowaniem potencjału i konkurencyjności firm lub organizacji na rynku. Im więcej demokracji w pracy tym lepiej - i dla pracowników i dla pracodawców.

- ETUC z zadowoleniem przyjmuje ten ważny raport i zachęcający głos na rzecz większej demokracji w miejscu pracy oraz dobrego i skutecznego uczestnictwa pracowników. Komitet Zatrudnienia słusznie podkreśla potrzebę wzmocnienia demokracji w Europie, w tym w miejscu pracy. Posłowie do Parlamentu Europejskiego słusznie podkreślają, że demokracja w miejscu pracy wzmacnia zaufanie do demokracji i motywuje pracowników do angażowania się w demokratyczną kulturę i praktyki. Istnieje potrzeba, aby społeczeństwo i przedsiębiorstwa uznały pracowników za obywateli przedsiębiorstw, w których pracują" - powiedziała Isabelle Schömann, Sekretarz Konfederacji ETUC. 

ETUC zdecydowanie popiera wezwanie Komitetu do przyjęcia dyrektywy ramowej w sprawie informowania pracowników, konsultacji i reprezentacji na szczeblu zarządu dla europejskich form prawnych i przedsiębiorstw korzystających ze swobody przemieszczania się.

Bardzo długo żądania ETUC skierowane do Komisji Europejskiej, aby chronić i wzmacniać prawa partycypacji pracowniczej w Europie były lekceważone. Przepisy europejskie, takie jak pakiet dotyczący prawa spółek i europejskie formy prawne (np. Societas Europaea) są coraz częściej nadużywane przez przedsiębiorstwa w celu podważenia krajowych przepisów dotyczących partycypacji pracowników. Brak rozwiązania oczywistych problemów prowadzi do nieufności wobec UE i podważa prawa pracowników.

Raport projektu sprawozdania Gabriele Bishchoff do pobrania 

Informacje Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych o kampanii Więcej demokracji w pracy